Author:
Tartu Ülikool

Sisseastumine bakalaureuseõppesse

Eraldi vastuvõtt toimub ajaloo õppekavale ning ajaloo õppekava kunstiajaloo erialale.

 • päevaõpe
 • nominaalne õppeaeg 3 aastat
 • lõpetamisel omandatav kraad: humanitaarteaduse bakalaureus

Vastuvõtu ajakava 2023

 • 12. - 28. juuni: Eestis lõpetanute avalduste vastuvõtt
 • 11. juuli: esimesed vastuvõtuotsused
 • 4. september: õppeaasta algus

Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse lisaks üldistele eritingimustele vastu üliõpilaskandidaat, kes on gümnaasiumiklasside õpilasena võtnud osa Eesti üleriigilise ajaloo- või ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvoorust või ajalooalaste uurimistööde võistlusest.

Tutvu õppekavaga siin. Tunniplaanidega saad tutvuda siin. Bakalaureuseõppes on võimalik spetsialiseeruda kuuele erialale.

VAATA KA ÜLIKOOLI PEALEHEL OLEVAT SISSEASTUMISINFOT.

Toimumise aeg ja koht: 4. ja 5. juulil, kell 10.00 (Jakobi 2 õppehoones)

Täpne aeg selgub pärast avalduse esitamist SAISis.

Vastuvõtutingimus Osakaal
eesti keele või eesti keel teise keelena riigieksam                  40%
erialakatse 60%

Vastuvõtu tagab punktisumma 80,0. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel.

Erialakatse toimub intervjuuna. Intervjuu eesmärk on hinnata sisseastuja eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja -tööks.

Intervjuu käigus esitatavad erialased küsimused piirduvad gümnaasiumiastmes omandatud baasteadmistega ja laiemalt ajaloos orienteerumisega.


Eksamiks ettevalmistumisel võib üliõpilaskandidaat kasutada olemasolevaid gümnaasiumiõpikuid. Intervjuu käigus esitatavad erialased küsimused piirduvad „Gümnaasiumi riiklik õppekava“ lisas 5 loetletud ajalugu puudutavate teemadega (Lisa 5, punktid 2.1.4 – 2.1.9).
Lisaks soovitame lugeda eesti- ja võõrkeelseid ajalooraamatuid (populaarteaduslikke ja teaduslikke), arheoloogia ja ajalooalaseid teadusajakirju ning tutvuda läbi meie instituudi kodulehe õppejõudude ning nende uurimisteemadega.

Erialakatset hindab komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest:

 •     motiveeritus õppimiseks ja erialaseks tööks;
 •     üldine orienteerumine ajalooperioodides ja ajaloo baasteadmistes;
 •     analüüsi, arutlus- ja üldistusoskus;
 •     suuline väljendusoskus.

Sisseastumisintervjuul hinnatakse 100 punkti süsteemis ning positiivne tulemus on vähemalt 51 punkti.

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 •     erialakatset 60% ulatuses
 •     eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta.

Õppekohti on ajaloos 47.

 

Toimumise aeg ja koht: 4. juulil Jakobi 2 ruum 213, kell 10.00 (kirjalik) ja kell 13.00 suuline katse

Vastuvõtutingimus Osakaal
eesti keele või eesti keel teise keelena riigieksam                  40%
erialakatse 60%

Vastuvõtu tagab punktisumma 80,0. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel.

Erialakatse eesmärk on saada selgust üliõpilaskandidaadi motivatsioonist ja sobivusest tegelemiseks kunstiajaloo ja visuaalkultuuriga, mis ühelt poolt eeldab orienteerumist kultuurivälja erinevates probleemides ja teiselt poolt arhitektuuri ja pildikeele mõistmist, tõlgendamist ning selle väljendamisoskust sõnalises vormis.

Ülesehitus

Erialakatse koosneb kahest osast:

 • esseest  kunstiajaloo teemadel;
 • intervjuust, mis võtab vaatluse alla üliõpilaskandidaadi võimed orienteeruda kunstimaailmas, avades tema kunstitaju, eneseväljendusoskuse ja väärtushinnangute alused ja võimaliku varasema kunstikogemuse.

     

Ettevalmistuseks vajalikud materjalid

 •     Jaak Kangilaski, Kunstikultuuri ajalugu X klassile : ürgajast gootikani : 10. klassile, Tallinn : Kunst, 2003 (Tallinn : Printon);
 •     Kunstikultuuri ajalugu 11. klassile : renessansist impressionismini, Tallinn : Kunst, 2004, 2010 (Tartu : Greif);
 •     Kunstikultuuri ajalugu 12. klassile : postimpressionismist uue meediani, Tallinn : Kunst, 2005 ([Tallinn : Printon]).
   

Hindamisel lähtutakse

 •     üliõpilaskandidaadi võimekustest ja teadmistest kunsti mõistmisel ja  tõlgendamisel;
 •     üliõpilaskandidaadi eneseväljendusoskusest ja tema võimalikust sobivusest töötamisel valitud erialal.
 • Hindamisel võetakse aluseks ennekõike üliõpilaskandidaadi eruditsiooni ja võimet orienteeruda erinevates kultuuriväljades, mõista kunstiajalugu ja selle üksikfakte, analüüsi ja sünteesivõimet kui teadusliku lähenemise  olulise eeldusena.  

 

Kandidaadi hindamine
 

Avalduste hindamisel arvutame välja sinu punktisumma ja koha pingereas. Arvestame

 •     erialakatset 60% ulatuses
 •     eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami tulemust 40% ulatuses

Hindame kõiki osi saja punkti skaalal. Eri osade eest saadud punktid korrutatakse ettenähtud protsentuaalse osakaaluga. Saadud korrutised liidetakse kokku ja summa jagatakse sajaga. Pingeritta pääsemiseks vajalik väikseim kogusumma on 66 punkti. Oled kohe ülikooli vastu võetud, kui su punktisumma on vähemalt 80. Ülejäänud õppekohad täidame pingerea alusel. Loe lähemalt punktide arvutamise kohta.

 

Õppekohti kunstiajaloo erialal on 7.

Bakalaureuseõppe erialad

Kuidas edukalt ülikooli kandideerida?

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Tartu Ülikooli magistriõppe eestikeelsetele erialadele saab kandideerida 28. juunini

#sisseastumine

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?