Skip to main content

Teadusprojektid

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut on peamisi ajaloo-alase uurimistöö keskuseid Eestis. Kõrgel tasemel on esindatud erinevad metodoloogilised lähenemisvõimalused. Suurem osa teadustööst keskendub Eesti ja naabermaade ajaloole. Uuritakse erinevaid poliitilise, sotsiaal- ja majandusajaloo ning kultuuriajaloo aspekte. Teadustöösse on aktiivselt kaasatud doktorandid ja magistrandid.

Teadustöö toimub põhiliselt mitmete mahukate projektide raames, mida rahastavad Eesti Teadusagentuur ja teised nii siseriiklikud kui ka välismaised organisatsioonid.

Instituut arendab tihedat koostööd teadusasutuste ja erialaste ühendustega nii kodu- kui ka välismaal.

Projekti eesmärk on analüüsida, kuidas riigi ja majanduse reorganiseerimist taotlevad ideed tõusid esile ja levisid varauusaegses Euroopas. Projekt keskendub 17.-18. saj. poliitilisele terminoloogiale, ideedele ja diskursustele, mis taotlesid muutusi, ümberkorraldusi või uuendusi. Kust sellised muutusi taotlevad ideed pärinesid, kuidas laenatud ideid kohandati ja kanti üle kohalikele oludele, kes olid eestvedajad? Projekti huvikeskmes on Läänemere ruum (so Rootsi ja Venemaa koos nende Balti provintsidega). Projekti esmase hüpoteesi järgi Inglismaa oli küll esirinnas uuenduste ja muutuste omaksvõtmisel 17.-18. sajandil, kuid Rootsi ja Venemaa olid samamoodi küllaltki avatud mitmesugustele uuendustele ja muutuste ideedele. Projekti tulemusena mõistame paremini neid kompleksseid ühiskondlikke, poliitilisi ja majanduslikke protsesse, mis genereerivad ja lahendavad ühiskonna soove kutsuda ellu muutusi. See aitab ühtlasi selgitada Euroopa regioonide arengu sarnasusi ja erisusi.

Kestus: 1.01.2019–31.12.2023

Vastutav täitja: Marten Seppel

Põhitäitjad professor Mati Laur, professor Pärtel Piirimäe, Enn Küng, Keith Tribe

Link ETISes

Scientists from the Baltic states and Norway have started building a database on the Baltic states over the past 100 years, including gross domestic product (GDP) figures

In May 2021, the Vidzeme University of Applied Sciences (hereinafter – ViA) with partners from the Universities of Tartu and Vilnius as well as the Norwegian School of Economics will start working on an ambitious research project that will be implemented within the framework of the Baltic Research Program. The project “Quantitative data about societal and economic transformations in the regions of the three Baltic States during the last hundred years for the analysis of historical transformations and the overcoming of future challenges (BALTIC100)” will collect quantitative data by creating a quantitative data repository reflecting social and economic transformations in the three Baltic regions over the last hundred years in order to provide a quantitative analysis of a long-term development trends in the region (since 1920).
The project leader is Gatis Krūmiņš, a leading researcher at ViA. He explains the topicality of the project: “We have managed to gather a strong team of interdisciplinary scientists from the Baltics and Scandinavia and will work to increase the knowledge basis of our countries. And this is not just a question of economics. This knowledge will allow us to analyze historical events which are still tendentiously interpreted for various reasons. For example, events in the Baltic states during the occupation of the USSR."
The project involves experienced researchers from Estonia (Olaf Mertelsmann and Martin Klesment, University of Tartu), Lithuania (Zenon Norkus, Vilnius University) and Norway (Ola Honningdal Grytten, Norwegian School of Economics), as well as young scientists who will develop their doctoral dissertations during the project. A statistical data repository will be created, where data series on demographic and socio-economic development indicators will be available up to the regional level. This repository will serve as an open source of reliable information for planning and forecasting different scenarios in the regional policy-making as well as for media literacy and strategic communication needs. The project plans to prepare a collective monograph and eight high-quality research papers to be published by international publishing houses.
The Baltic100 project is one of the projects of the Baltic Research Program financially supported by the European Economic Area (EEA) grants. The implementation of the project started on May 1, 2021, while the available funding until 2024 is 999,092.70 euros.

Link ETISes

Eesti 19. sajandi vallakohtuprotokollid on tänu oma temaatikale, iseloomule ja süstemaatilisusele üheks olulisemaks eesti keele ja kultuuri ajaloo uurimise objektiks, peegeldades ühtviisi nii tollase talurahva eluolu, majanduslikku seisundit, kõikvõimalikke üleastumisi ja elukorralduse häireid, üldist mentaliteeti kui ka eesti kirjakeele kujunemise protsessi. 2019. a kevadel Rahvusarhiivis käivitatud ühisloomeprojekt, mille käigus on sisestamisel tuhandeid protokolle, avas võimaluse selle rikkaliku allikmaterjali mitmekesisemaks uurimiseks. Käesoleva projekti põhieesmärgiks on vallakohtuprotokollide kasutusvõimaluste oluline laiendamine. Selleks töötatakse välja ajalooliste tekstide automaattöötluse metodoloogia, rakendades tekstide normaliseerimist, morfoloogilist analüüsi, automaatse nimetuvastuse jm lahendusi.

Estonian communal court minute books from the 19th century form an important source for studying Estonian language and cultural history due to their systematic structure and topical contents. The books reflect the life, economic status, and the general mentality of the peasantry at that time, misconducts and disorders, as well as the development process of Estonian literary language. In spring 2019, a crowd-sourcing project was launched by the National Archives of Estonia for inserting the texts from thousands of minute books, thereby making this rich historical source more accessible. The aim of the current project is to enhance the usage possibilities of these communal court minute books by developing the methodology for the automatic processing of historical texts. This involves text normalization, automatic morphological analysis, named entity recognition, and other techniques.

Link ETISes

#teadus
Arheoloogia

Ilmus arheoloogia aastakirja Tutulus uus number

Jaga
14.01.2022