Bakalaureusetööde nõuded, esitamine ja kaitsmised

2023/2024. õa

Olulised ülddokumendid:

Arheoloogia osakond

Bakalaureusetööde esitamise ja kaitsmise kuupäevad 2024. a:

jaanuaris:
8. jaanuar – bakalaureusetööde esitamise tähtaeg
29. jaanuar – BA ja MA lõputööde kaitsmine Teamsis algusega kell 10.15

mais:
10. mai – bakalaureusetööde esitamise tähtaeg
29. mai – BAtööde kaitsmine algusega kell 10.15 Jakobi 2-213

augustis:
5. august – bakalaureusetööde esitamise tähtaeg
26. august – BA ja MA lõputööde kaitsmine Teamsis algusega kell 10.15

Esimees: professor Aivar Kriiska
Liikmed:
professor Valter Lang
professor Heiki Valk
teadur Kristiina Johanson
kaasprofessor Riina rammo
kaasprofessor Andres Tvauri
kaasprofessor Mari Tõrv
projektijuht Marge Konsa

 

Arhiivinduse, Eesti ajaloo, uusima aja ja üldajaloo osakonnad

Bakalureusetööde esitamise aeg 22. mail ning kaitsmine toimub 5. ja 6. juunil kl 10.00. Arhiivinduse osakond soovib lõputöö köidetud eksemplari, mis jääb osakonnale. Eesti ajaloo, uusima aja ja üldajaloo osakonnad soovivad lõputöö köidetud eksemplari, mille autor saab pärast kaitsmist tagasi.

Esimees: professor Olaf Mertelsmann
Liikmed:
professor Tõnu-Andrus Tannberg
professor Anti Selart
kaasprofessor Kurmo Konsa
kaasprofessor Ago Pajur
kaasprofessor Olev Liivik
lektor Karin Veski
teadur Mihkel Mäesalu

 

Kunstiajaloo osakond

Bakalureusetööde esitamise aeg 20. mail.
Bakalureusetööde kaitsmise aeg: 5. juunil (kellaaeg selgub) kunstiajaloo osakonnas.

Esimees: lektor Tõnis Tatar
Liikmed:
professor Anu Mänd
nooremlektor Kadri Asmer
lektor Holger Rajavee
 

 

Lihtlitsents lõputöö säilitamiseks ja avaldamiseks

Üliõpilane või ekstern peab esitama lõputöö kaitsmisele koos elektroonse lihtlitsentsiga (loaga) lõputöö säilitamiseks ja avaldamiseks internetis TÜ raamatukogu digitaalarhiivis. 

Üliõpilane või ekstern annab lihtlitsentsiga ülikoolile loa oma lõputöö avalikustamiseks ülikooli veebikeskkonnas rahvusvahelise Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 3.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. Litsentsi CC BY NC ND versiooni 3.0 tõlge eesti keelde on kättesaadav siin.

Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus) ja see on eelduseks autori kaitsmisele lubamisel. Lihtlitsentsi ei pea allkirjastama, nõusolek võib asuda lõputöö lõpus.

Tutvu ka Tartu Ülikooli juhendiga lõputöö avaldamise kohta

Mida tähendab akadeemiline petturlus?

Poseidoni tempel Sounionis

Vanaaeglased korraldasid Ateenas antiigiteemalise doktorikooli

Veebikursus "Etnogeneesi arheoloogia"

Huvilistel on võimalik osaleda vabakuulajana veebikursusel „Etnogeneesi arheoloogia“

Canva

Meremuuseum kuulutas välja 2023. aasta parimate lõputööde konkursi võitja