Autor:
Tartu Ülikool

Magistritööde kaitsmised

2022/2023. õppeaasta kevadsemester

Magistritöö esitamise tähtaeg on kõigil osakondadel 10. mai 2023.

Olulised dokumendid:

Arheoloogia osakond

Magistritööde kaitsmine toimub 30. mail 2023 kell 10.15 Jakobi 2-213.

Esimees: professor Aivar Kriiska
Liikmed:
professor Valter Lang
professor Heiki Valk
kaasprofessor Ester Oras
kaasprofessor Riina Rammo
kaasprofesor Andres Tvauri
teadur Mari Tõrv
projektijuht Marge Konsa

 

Arhiivinduse, Eesti ajaloo, uusima aja ja üldajaloo osakonnad

Magistritööde kaitsmine toimub 31. mail 2023 kl 10.15 Jakobi 2-224.

Esimees: professor Tõnu-Andrus Tannberg
Liikmed:
professor Eero Medijainen
professor Olaf Mertelsmann
professor Aigi Rahi-Tamm
kaasprofessor Mait Kõiv
kaasprofessor Kurmo Konsa
kaasprofessor Andres Andresen
kaasprofessor Ago Pajur
kaasprofessor Anu Raudsepp
kaasprofessor Olev Liivik
külalisteadur Madis Maasing

 

Kunstiajaloo osakond

Magistritööde kaitsmine toimub 5. juunil 2023 kl 10.15 Ülikooli 17-220.

Esimees: lektor Tõnis Tatar
Liikmed:
professor Anu Mänd
nooremlektor Kadri Asmer
lektor Holger Rajavee
külalislektor Krista Andreson

 

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse eksam (kaitsmine) toimub 26. mail kell 12.15.

Komisjoni esimees: professor Tõnu-Andrus Tannberg
Liikmed:
kaasprofessor Anu Raudsepp
kaasprofessor  Ago Pajur
kaasprofessor Andres Andresen

 

Lihtlitsents lõputöö säilitamiseks ja avaldamiseks

Üliõpilane või ekstern peab esitama lõputöö kaitsmisele koos elektroonse lihtlitsentsiga (loaga) lõputöö säilitamiseks ja avaldamiseks internetis TÜ raamatukogu digitaalarhiivis. 

Üliõpilane või ekstern annab lihtlitsentsiga ülikoolile loa oma lõputöö avalikustamiseks ülikooli veebikeskkonnas rahvusvahelise Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 3.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab tuletatud teose loomise ja teose kasutamise ärilisel eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. Litsentsi CC BY NC ND versiooni 3.0 tõlge eesti keelde on kättesaadav siin.

Lihtlitsents tuleb esitada ühes failis elektroonse lõputööga (PDF-vormingus) ja see on eelduseks autori kaitsmisele lubamisel. Lihtlitsentsi ei pea allkirjastama, nõusolek võib asuda lõputöö lõpus.

#õppimine #teadus
Dvigateli tehase torniga elamu hoovi poolt

Dvigateli rääkimata lugu

#õppimine #vilistlane
Lähiajaloo õppimisest

Vilistlased lähiajaloo õppimisest

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Bakalaureuseõppe lõpuaktus