Autor:
Andres Tennus

Kaitstud doktoritööd

1992

Olaf-Mihkel Klaassen Eesti Vabariigi konsulaarpoliitika Aasias ja Aafrikas 1918-1940. 1992.

1993

Jüri Linnus Maakäsitöölised Eestis 16. sajandist  kuni 19. sajandini. 1993.

1996

Tõnu Tannberg Maakaitseväekohustus Balti kubermangudes 19. sajandi 1. poolel (1806-1856). 12.03. 1996.

Valter Lang Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode- Eestis,
eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. 17.12.1996.

1997

Eero Medijainen Eesti Välisministeerium ja saatkonnad 1918-1940. 21.06.1997.

1999

Vahur Made Eesti ja Rahvasteliit. 19.02.1999.

Ago Pajur Eesti riigikaitsepoliitika aastail 1918-1934. 14.04.1999.

Aldo Kals Hariduse osa Eesti nägemisvaegurite integratsiooni ajaloos. 16.11.1999.

2000

Anneli Randla Kerjusmungaordu kloostrite arhitektuur Põhja-Euroopas. 1999. (Kaitsnud Cambridge Ülikoolis)

Mati Laur Eesti ala valitsemine 18. sajandil. 11.04.2000.

Ülle Tarkiainen Hajatalud ja külad Põhja-Liivimaal 17. sajandil. 24.11.2000.

Margus Laidre Üks hä tru ja öige sullane. Elust Rootsi sõjaväes Eesti- ja Liivimaal 1654-1700. 15.12.2000.

2001

Enn Küng Rootsi majanduspoliitika Narva kaubanduse küsimuses 17. sajandi teisel poolel. 27.04.2001.

Martin Hallik Tartu Ülikooli õppejõudude ja kasvandike osast humanitaarorientalistikas (1802-1940). Juh. Prof. O.-M. Klaassen, prof. J. Ant. 2001.

Jaanus Plaat Usuliikumised, kirikud ja vabakogudused Lääne- ja Hiiumaal: usuühenduste muutumisprotsessid 18. saj. keskpaigast kuni 20. saj. lõpuni. Juh. Prof. E. Vunder. 2001. 02.11.2001

Tiina Kala Euroopa kirjakultuur hiliskeskaegsetes õppetekstides. Tallinna dominiiklase David Sliperi taskuraamat. Juh. Prof. J. Kivimäe. 07.12.2001.

Heiki Valk Rural Cemeteries of Southern Estonia 1225-1800 AD. 18.12.2001.

Andres Tvauri Muinas-Tartu. Uurimus Tartu muinaslinnuse ja asula asustusloost. 20.12.2001.

Aivar Kriiska Stone Age Settlement and Economic Processes in the Estonian Coastal Area and Islands.Academic Dissertation. 2001 (kaitsnud Helsingi Ülikoolis).

2002

Marika Mägi At the Crossroads of Space and Time. Graves, Changing Society and Ideology on Saaremaa (Ösel), 9th–13th centuries AD. Juh. prof. E. Tõnisson. 28.02.2002.

Juhan Kreem The Town and its Lord. Reval and the Teutonic Order (in the fifteenth century). Supervisor Prof. J. Kivimäe. Kaitsmine 19.06.2002.

Anti Selart Liivimaa ja Vene 13. sajandil. Uurimus poliitilisest ajaloost. Juh. prof. J. Kivimäe, dots. M. Laur. Kaitsmine 20.06.2002.

Anu Kannike Kodukujundus kui kultuuriloomine. Etnoloogiline Tartu-uurimus. Juh. prof. E. Vunder. Kaitsmine 17.12.2002.

2003

Jaak Valge Lahtirakendamine. Eesti Vabariigi majanduse stabiliseerimine 1918-1924. Juh. prof. J. Nt, prof. A. Loit. 25.06.2003.

Aldur Vunk Ristisõjad ja palverännakud Eestis 12.-16. sajandil. Uurimus nende iseloomust ja alatüüpidest. Juh. prof. T. Rosenberg. 26.06.2003.

Mait Kõiv Ancient Tradition and Early Greek History. The Origins Of States in Early-Archaic Sparta, Argos and Corinth. Juh. prof. M. Laur. 01.10.2003.

Jüri Peets The Power of Iron. Iron Production and Blacksmithy in Estonia and Neighbouring Areas in Prehistoric Period and the Middle Ages. Turu, 29.11.2003.

Mati Mandel Läänemaa 5.-13. sajandi kalmed. Juh. prof. Valter Lang. 16.12.2003.

2004

Andres Andresen Luterlik territoriaalkirik Eestimaal 1710-1832. Riigivõimu mõju kirikuvalitsemisele, -institutsioonidele ja -õigusele. Juh. prof. emer. Sulev Vahre. 11.05.2004. 

Katri Raik Eesti- ja Liivimaa kroonikakirjutuse kõrgaeg 16. sajandi teisel poolel ja 17. sajandi algul. Juh. prof. emer. Sulev Vahre. 29.06.2004.

Aigi Rahi-Tamm Teise maailmasõja järgsed massirepressioonid Eestis: allikad ja uurimisseis. Juhendaja: prof. Aadu Must. 26.08.2004.

Ene Kõresaar Memory and History in Estonian Post-Soviet Life Stories: Private and Public, individual and Collective from the Perspective of Biographical Syncretism . Juhendaja: prof. Elle Vunder, dots. Tiiu Jaago. 31.08.2004. 

2005 

Mart Laar Äratajad. Rahvuslik ärkamisaeg Eestis 19. sajandil ja selle kandjad. (Awakeners. The national awaking in Estonia in XIX century and its bearers. Juhendaja: prof. Tiit Rosenberg. 29.04.2005.

Heidi Luik Luu- ja sarvesemed eesti arheoloogilises leiumaterjalis viikingiajast keskajani.(Bone and Antler Artefacts among Estonian Archaeological Finds from the Viking Age until the Middle Ages). Juhendaja: prof. Valter Lang. 07.06.2005. 

Anu Raudsepp Ajaloo õpetamise korraldus Eesti NSV eesti õppekeelega koolides 1944-1985. (The Organisation of history teaching in Estonian-speaking Schools in Estonian SSR in 1944-1985). Juhendaja: prof. Mati Laur. 11.11.2005. 

Indrek Jääts Etnilised protsessid Vene impeeriumi siseperifeerias 1801-1904. Komi rahvusluse sünd. (Ethnic processes in inner periphery of Russian Empire, 1801-1904: The birth of Komi nationalism). Juhendajad: prof. Art Leete, prof. Rein Taagepera, prof. Elle Vunder. 16.12.2005. 

Kersti Lust Pärisorjastpäriskohaomanikuks. Talurahva emantsipatsioon eestikeelse Liivimaa kroonukülas (1819-1915). (Emantcipation of State Peasants in the Estonian Part of Livland (1819-1915)) Juhendaja: prof. Tiit Rosenberg. 19.12.2005.

2006 

Eva Piirimäe Thomas Abbt (1738-1766) and the Philosophical Genesis of German Nationalism. Cambridge, 15.03.2006.

Lea Leppik Tartu ülikooli teenistujate sotsiaalne mobiilsus 1802- 1918. (Social mobility of'the employees of the Tartu University 1802-1918). Juhendaja: prof. Aadu Must. 21.04.2006. 

Karin Hiiemaa Aafrika retseptsioon eestikeelses trükisõnas (kuni 1917). (The Reception of Africa in Estonian Printed Word (until 1917)). Juhendaja: prof. Eero Medijainen. 09.06.2006. 

Ljudmila Dubjeva Историческая наука в Тартуском университете в конце XIX – начале XX вв (Ajalooteadus Tartu Ülikoolis 19. saj. lõpus – 20. saj. algul). (Science of history in Tartu University at the end of the 19th century and at the beginning of the 20th century). Juhendaja: prof. Tiit Rosenberg. 25.08.2006. 

Viljar Peep Eesti sotsiaalpoliitilise õigusloome arengujooned 1. omariiklusajal (Developments and trends in socio-political legislation of the 1st period of Estonian statehood). Juhendajad: prof. emer. Jüri Ant, dots. Jaak Valge. 06.12.2006.

2007

Erki Russow Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.-17. sajandil (Imported Pottery in West Estonian Towns between 13th and 17th Centuries). 06.05.2007.

Sirje Tamul Eraalgatuslikest stipendiumidest Tartu Ülikoolis 1802-1918 (Donations to the Imperial University of Tartu (1802-1918).Juhendaja: dots.Tõnu- Andrus Tannberg. 27.09.2007. 

2008

Marten Seppel Näljaabi Liivi- ja Eestimaal 17. sajandist 19. sajandi alguseni (Hunger relief in Livland and Estland from the seventeenth century to the beginning of the nineteenth century). Juhendajad: prof. Tiit Rosenberg, prof. emer. Enn Tarvel. Oponent: prof. emer. Aleksander Loit (Stockholmi Ülikool). 26.06.2008. 

2009

Mati Kröönström Eesti sõjaväe juhtivkoosseis Vabadussõjas 1918-1920. (The Officer Corps of the Estonian inthe War of Independence in 1918-1920). Juhendaja: dots. Tõnu-Andrus Tannberg. Oponendid: prof. Toivo Raun (Indiana Ülikool),vanemteadur Toomas Karjahärm (Tallinna Ülikool). 30.01.2009. 

Tõnno Jonuks Eesti muinasusund (Estonian prehistoric religion). Juhendaja: prof. Valter Lang. Oponendid: PhD Yuri Berezkin (St. Peterburg, Kunstkamera), prof. Marika Mägi (Tallinna Ülikool). 08.06.2009. 

Märt Läänemets Gandavyåha-såtra kui ajalooallikas (Gandavyåha-såtra as a Historical Source). Juhendaja: v.-teadur Linnart Mäll. Oponendid: prof. emer. Jaan Puhvel (California Ülikool), prof. Sergei Lepehhov (Burjatia Riiklik Ülikool). 28.08.2009. 

Epi Tohvri Valgustusideede mõju Tartu Arhitektuurikultuurile 19.sajandi alguses (Intellectual History of the Architecture of Tartu in the Early 19th Century). Juhendaja: prof. emer. Jaak Kangilaski. Oponendid: prof. Janis Langins (Institute for the History and Philosophy of Science and Technology, University of Toronto) ja prof. Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia). 

Indrek Paavle Kohaliku halduse sovetiseerimine Eestis 1940-1950 (Sovietisation of Local Administration in Estonia 1940-1950). Juhendaja: prof. Aadu Must. Oponendid: prof. Anu Mai Kõll (Centre for Baltic and East European Studies, Södertörn University College); professor Enn Tarvel (Stockholmi Ülikool). 23.11.2009. 

2010

Aivar Põldvee Bengt Gottfried Forselius ja rahvahariduse lätted Eesti- ja Liivimaal (Bengt Gottfried Forselius and the Origins of the Estonian Schooling in Estland and Livland). Juhendaja: prof. Mati Laur. Oponent: dr Kari Tarkiainen, riigiarhivaar emeritus (Soome). 23.09.2010. 

Vladimir Sazonov Die Königstitel und -epitheta in Assyrien, im Hethiterreich und in Nordsyrien (Ugarit, Emar, Karkemiš) in der mittelassyrischen Zeit: Strukturelle Gemeinsamkeiten, Unterschiede und gegenseitige Beeinflussung (Kuningatiitlid ja -epiteedid Assüürias, Hetiidi kuningriigis ja Põhja-Süürias (Ugarit, Emar, Karkemiš) kesk-assüüria ajastul: struktuursed sarnasused, erinevused ja vastastikune mõju). Juhendajad dr. Mait Kõiv ja dr. Amar Annus. Oponent: Dr. Gerfrid G. W. Müller, Würzburgi Ülikooli Muinasteaduste instituut.09.12.2012.  

2011

Gurly Vedru Põhja-Eesti arheoloogilised maastikud (Archaeological Landscapes of North-Estonia). Juhendaja: prof. Valter Lang. Oponent: prof. dr. Tim Ingold (Aberdeeni Ülikool). 31.01.2011. 

Ljudmila Yamurzina Обряды семейного цикла мари в контексте теории обрядов перехода (на примере восточных мари) (Maride pereelutsükliga seotud rituaalid üleminekurituaalide teooria kontekstis (idamaride näitel)) The Rituals Connected to the Mari Family Cycle (based on the Example of the Eastern Mari) in the Context of the Ritual Transition Theory.Juhendaja: prof. Art Leete. Oponent: Dr. Tatiana Minniyakhmetova, Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie, Leopold-Franzens Universität Innsbruck. 29.08.2011. 

Andres Seene Eesti sõjaväe ohvitseride ettevalmistamise süsteemi kujunemine ja areng 1919–1940 (Formation and Development of the Estonian Officer Training System 1919–1940. Töö juhendaja: dots. Ago Pajur. Oponent: dr. Martti Turtola, (Maanpuolustuskorkea- koulu, Helsingi). 29.08.2011. 

Piret Õunapuu Eesti Rahva Muuseumi loomine ja väljakujunemine (Foundation and Evolution of the Estonian National Museum). Juhendaja: prof. Tiit Rosenberg. Oponent prof. dr. dr. h. c. Seppo Zetterberg (Jyväskylä Ülikool). 30.08.2011. 

Ilmar Rootsi Hunt ja inimene: suhted Eestis 18. sajandi keskpaigast 19. sajandi lõpuni (Relationship Between the Wolf and Man in Estonia from the Middle of the 18th Century until the End of 19th Century. Juhendaja: prof. Tiit Rosenberg. Oponent: prof.,dr dr. h.c Aleksander Loit (Stockholmi Ülikool). 28.10.2011.

2012

Kaja Kumer-Haukanõmm Teisest maailmasõjast tingitud Balti pagulaste problemaatika aastatel 1945-1952 Eesti pagulaste näitel (The Fate of Baltic Refugees and Displaced Persons in 1945-1952:the Estonian Exampl). Juhendajad: dots. Vahur Made, PhD Raimo Raag. 11.06.2012.

Meelis Maripuu Omavalitsuseta omavalitsused. Halduskorraldus Eestis Saksa okupatsiooni ajal 1941-1944 (Administrative Order in Estonia during the German Occupation in 1941-1944). Juhendaja: dots. Tõnu-Andrus Tannberg. 24.09.2012. 

Kaarel Vanamölder Kommunikatsiooniväli Rootsi Läänemereprovintsides 17. sajandi lõpul - Reval(i)sche Post-Zeitung varauusaegse Informatsioonikandjana (Communication Field in Swedish Baltic Sea Provinces in the End of the 17th Century - Reval(i)sche Post-Zeitung as an Early Modern Information Vehicle).Juhendaja: dots. Enn Küng. 29.10.2012. 

2013

Meelis Saueauk Nõukogude julgeolekuorganite ja Eestimaa Kommunistliku Partei koostöö Eesti sovetiseerimisel aastatel 1944–1953 (Cooperation between Soviet State Security Organs and the Estonian Communist Party in Sovietising Estonia in 1944–1953). Juhendaja: prof. Tõnu-Andrus Tannberg. 06.06.2013 

Ivo Juurvee Riigisaladuse kaitse Eesti Vabariigis 1918-194 (Protection of Classified Information in Estonia (1918-1940). Juhendajad: prof. Tõnu-Andrus Tannberg, dots. Ago Pajur. 10.06.2013. 

Mari Nõmmela Stiiliajaloolise ja marksistliku käsitluse konflikt Voldemar Vaga kunstiajalookirjutuses  20. sajandi II poolel (Conflict between the style-historical and Marxist treatments in Voldemar Vaga's writings on art in the second half of the 20th century). Juhendaja emer.prof. Jaak Kangilaski. 12.09.2013.

Kristi Kukk  Väikerahvuste ajalookäsitluste genees ja narratiivid: Eesti võrdluses teiste Põhjala ja Baltikumi mittedominantsete rahvustega 19. sajandist kuni Teise maailmasõjani" (The genesis and narratives of national history writing from the beginning of the 19th century up until World War II. Estonia in comparison with other non-dominant Nordic and Baltic nations). Juhendaja prof. Mati Laur. 15.11.2013.

2014

Helen Rohtmets-Aasa  Eesti Vabariigi sisserändepoliitika aastatel 1920-1923 (Immigration policy of the Republic of Estonia in 1920-1923). Juhendaja prof. Eero Medijainen. 07.02.2014.

Olev Liivik  Eesti NSV Ministrite Nõukogu institutsionaalne areng ja kaadrid 1940-1953 (Institutional Development and the Cadres of the Council of Ministers of the Estonian SSR, 1940-1953). Juhendaja prof. Tõnu-Andrus Tannberg. 25.09.2014.

2015

Reigo Lokk  Sepistades natsiooni: taasiseseisvunud Eesti etnopoliitilised konfliktid (Forging the nation: ethnopolitical conflicts in post-Communist Estonia). Juhendaja prof. Eero Medijainen. 26.03.2015

Tõnis Tatar Kolmas tee Eesti NSV kunstis: avangardi ja võimumeelsuse vahel. Juhendajad prof. Juhan maiste, emeriitprof.  Jaak Kangilaski. 18.06.2015

Riina Rammo Tekstiilileiud Tartu keskaegsetest jäätmekastidest: tehnoloogia, kaubandus ja tarbimine. Juhendajad v.-teadur Heiki Valk, PhD Jüri Peets, PhD Erki Russow. 16.12.2015

2016

Mari Tõrv  Persistent practices. A Multi-Disciplinary Study of Hunter-Gatherer Mortuary Remains from c. 6500–2600 cal. BC, Estonia. Juhendajad prof. Aivar Kriiska, prof. dr. Berit V. Eriksen, dr. Liv Nilsson Stutz. 23.05.2016

Madis Maasing  Piiskoppide roll Liivimaa poliitilises süsteemis (16. sajandi esimesel poolel). Juhendaja: prof. Anti Selart. 17.06.2016.

Liisi Esse  Eesti sõdurid Esimeses maailmasõjas: sõjakogemus ja selle sõjajärgne tähendus. Juhendaja: dots. Aigi Rahi-Tamm. 24.08.2015

Eve Rannamäe  Development of sheep populations in Estonia as indicated by archaeofaunal evidence and ancient mitochondrial DNA lineages from the Bronze Age to the Modern Period. Juhendajad: PhD Heiki Valk, PhD Urmas Saarma, PhD Lembi Lõugas. 18.11.2016

2017

Tarvo Kärberg  Digital Preservation of Knowledge - a Theoretical-practical Research at the National Archives of Estonia. Juhendaja: prof.  Aadu Must. 05.01.2017

Algo Rämmer Haritlased ja Balti kultuurikoostöö 1920.-1930. aastatel (Intellectuals and Baltic Cultural Collaboration in 1920’s-1930’s). Juhendaja  prof. Eero Medijainen. 19.01.2017

Kristjan Luts Eestlastest ajateenijad ja ohvitserid Nõukogude Liidu relvajõududes 1956-1991“ (Estonian-born Conscripts and Officers in the Armed Forces of the Union of Soviet Socialist Republics during 1956-1991). Juhendaja: dots. Aigi Rahi-Tamm.
27.04.2017

Pikne Kama Arheoloogiliste ja folkloorsete allikate kooskasutusvõimalused: inimjäänused märgaladel (Combining Archaeological and Folkloristic Sources: Human Remains in Wetlands). Juhendajad: v.-teadur PhD Heiki Valk, PhD Ester Oras, PhD Christina Fredengren (University of Stockholm). 07.06.2017

Mihkel Mäesalu  Liivimaa ja Püha Rooma keisririik, 1199–1486 (Livonia and the Holy Roman Empire 1199–1486)Juhendaja: prof.  PhD Anti Selart. 

Karl Stern Mittetariifsete kaubandusmeetmete rakendamine 1930. aastatel Eesti Vabariigi näitel ((Implementation of Non-tariff Trade in the 1930s on the Example of the Republic of Estonia). Juhendaja: dots. PhD Jaak Valge. 14.09.2017

Janet Laidla Ajalookirjutust mõjutanud tegurid varauusaegsel Eesti-, Liivi- ja Kuramaal" (Factors influencing early modern historiography in Estland, Livland and Courland). Juhendajad: prof.emer. ajalooknd. Tiit Rosenberg, dots. PhD Enn Küng. 17.11.2017

2018

Mari-Leen Tammela Isikulooline perspektiiv Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloos (1920–1940) (Biographical approach to the study of the history of the Communist Party of Estonia (1920–40)). Juhendajad dotsent Ago Pajur ja dotsent Aigi Rahi-Tamm. 05.09.2018

Kristiina Johanson Missing interpretations. Natural and residual finds in Estonian archaeological collections (Puuduvad tõlgendused. Looduslikud ja jäänukleiuna interpreteeritud esemed Eesti arheoloogiakogudes). Juhendajad professor Aivar Kriiska, PhD Tõnno Jonuks. 11.12.2018

2019

Kadi Polli Valgustuskunst. Balti kunstiharrastusest ja joonistuspraktikatest 18. ja 19. sajandi vahetusel (Enlightenment Art. Baltic Dilettanti and Drawing Practices at the Turn of the 19th Century). Juhendajad professor Juhan Maiste, professor Ulrike Plath. 19.09.2019

Hannes Vinnal Turusidemed. Kaubandus, kommunikatsioon ja lõimumine Lääne- ja Põhjamere regioonis, c. 1730–1830 (Market ties: Trade, communication and integration in the North and Baltic Sea region, c. 1730–1830). Juhendaja PhD Enn Küng. 05.11.2019

Maarja Olli From individuality to regionality in the distribution area of tarand cemeteries in the Roman Iron Age (Individuaalsusest regionaalsuseni tarandkalmete levikualas rooma rauaajal). Juhendajad: professor Valter Lang, PhD Heiki Valk. 05.12.2019

Holger Rajavee Moodsa kunstnik-geeniuse idee sünd ja kujunemine Prantsuse ja Briti traditsiooni põhjal 17.–18. sajandil ning selle refleksioonid 20. sajandil (The birth and formation of the idea of modern artistic genius in French and British traditions in the seventeenth and eighteenth centuries and its reflections in the twentieth century). Juhendajad: professor Juhan Maiste, professor Janika Päll. 12.12.2019

2020

Ragnar Saage Metallitööpaigad Eestis 7.-17. sajandil (Metalworking Sites in Estonia during the 7th-17th Centuries). Juhendajad: PhD Andres Tvauri, PhD Jüri Peets (Tallinna Ülikool) ja PhD Sebastian K.T.S. Wärmländer, (Stockholmi Ülikool). 11.03.2020

Feliks Gornischeff Venemaa suhted Preisimaaga Napoleoni sõdade ajal baltisaksa päritolu diplomaatide tegevuse näitel aastatel (1806-1812) (Russo-Prussian Relations During the Napoleonic Wars Between 1806-1812: the Example of Baltic German Diplomats). Juhendaja: Tõnu-Andrus Tannberg. 16.04.2020

Kerttu Palginõmm Pracht und Luxus zwischen Brügge und Reval: das Retabel des Marienaltares der Bruderschaft der Revaler Schwarzenhäupter des Meisters der Legende der Hl. Lucia. Juhendajad: prof Anti Selart ja prof Barbara Welzel (Dortmundi Tehnikaülikool). 10.12.2020

2021

Ago Raudsepp Pääsemine ja häving. Demokraatia mõju Soome ja Eesti julgeolekule aastatel 1918–1948. Juhendaja prof Eero Medijainen. 14.01.2021

Triin Tark Rahvuskuuluvuse tähendus riigi ja üksikisiku perspektiivist Eestist Saksamaale 1941. aastal ümberasunute elulooliste andmete põhjal. Juhendajad: prof Tõnu-Andrus Tannberg ja Olev Liivik (SA Eesti Mälu Instituut). 31.08.2021

Indrek Schwede Jalgpalli positsioonist Eestis ja selle marginaliseerumise põhjustest Nõukogude anneksiooni perioodil. Juhendaja prof Tiit Rosenberg. 04.05.2021

2022

Lea Kõiv Kirikukorraldus ja vaimulik elu rootsiaegses Tallinnas. Juhendaja kaasprofessor Enn Küng. 11.01.2022

Freydis Ehrlich Birds in Estonian Zooarchaeological Material: Diversity, Importance and the Earliest Appearance of Domesticated Species. Juhendajad: kaasprofessor Eve Rannamäe ja professor Valter Lang. 07.06.2022

Alessandra Morrone Children of the Grave: a multidisciplinary study of non-adult diet and disease from medieval and early modern southern Estonia. Juhendajad: kaasprofessor Ester Oras, teadur Mari Tõrv, professor Dario Piombino-Mascali (Vilniuse Ülikool). 22.11.2022.

2023

Ilmar Tammisto Aadel ja riigivõim Liivimaal 1634–1680. Juhendaja kaasprofessor Enn Küng. 02.05.2023.

Viktors Dāboliņš The Rise of the Riga Schillings (1582–1621). Juhendajad kaasprofessor Enn Küng ja vanemteadur Ivar Leimus. 12.09.2023.

Margo Roasto Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916. Juhendaja professor Pärtel Piirimäe. 10.10.2023.

Poseidoni tempel Sounionis

Vanaaeglased korraldasid Ateenas antiigiteemalise doktorikooli

Veebikursus "Etnogeneesi arheoloogia"

Huvilistel on võimalik osaleda vabakuulajana veebikursusel „Etnogeneesi arheoloogia“

Canva

Meremuuseum kuulutas välja 2023. aasta parimate lõputööde konkursi võitja