Skip to main content
Foto:
Tartu Ülikool

Mäluasutuste valikmoodul

Mäluasutuste valikmoodul annab lühikese ülevaate pea kõigest, mis toimub arhiivis, muuseumis, raamatukogus ja teistes mäluasutustes.

-       Kuidas erinevad esemed ja dokumendid mäluasutusse satuvad?

-       Kuidas valitakse välja, mida säilitada?

-       Kuidas esemeid ja dokumente mäluasutusest üles leida?

-       Kuidas sünnivad näitused ja sündmused?

-       Kuidas mäluasutus oma teadmisi jagab?

Mäluasutuste valikmoodul on mõeldud kõikide valdkondade üliõpilastele, kes tunnevad huvi töö vastu mäluasutustes –  muuseumites, arhiiviides, raamatukogudes jm. Pakume nii üldisemaid mäluasutuste tööd tutvustavaid kui ka praktilisi oskusi andvaid kursusi nagu näiteks arhiivi- ja muuseumipedagoogika või mäluasutuste infosüsteemid jpm. Moodul on sündinud koostöös erinevate muuseumite ja Rahvusarhiiviga ning ainete läbiviimisel osalevad praktikud mitmest mäluasutustest.

Moodulit võib läbida nii tervikuna (12 EAP) kui valida sellest üksikuid aineid. Lisaks saad kasulikke kogemusi praktikal, vt õppekava praktikamoodulit.

Mäluasutuste moodul kuulub humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo magistriõppe õppekavasse, kuid mooduli ained on registreerimiseks avatud kõikide valdkondade kõikide õppeastmete üliõpilastele.

HVAJ.02.001  Museoloogia (3 EAP)

Anda ülevaade museoloogia kui aine uurimisteemadest; muuseumide ajaloost; muuseumiinstitutsioonide rollist ja nende funktsioneerimisest tänapäeva ühiskonnas põhirõhuga museaalide kogumis- ja säilitamispoliitikal ning museaalide dokumenteerimisel ja kirjeldamisel.

HVAJ.02.007  Muuseumi- ja arhiivipedagoogika (3 EAP)

Kursuse eesmärgiks on anda teoreetilis-praktiline sissevaade kaasaegse muuseumihariduse ja arhiivipedagoogika suundadest. Kursus õpetab kasutama mäluasutusi eri tüüpi õpikeskkonnana ning välja mõtlema uusi ideid nii formaal- kui huvihariduse tarbeks. 

HVAJ.02.006  Muuseumid infoühiskonnas (3 EAP)

Kursus tutvustab muuseumikommunikatsiooni valdkonda laiemalt, keskendudes kogude ja teadustöö põhise teadmise vahendamisele erinevate vahendite kaudu, hõlmates sh kaasaegse näituse korraldust ja visualiseerimist, digikeskkondadest tulenevaid võimalusi ja auditooriumi uuringutest lähtuvaid teadmisi.

FLAJ.02.150 Teabekogude moodustamine ja kirjeldamine

Kursus annab ülevaate kogude moodustamisest ja dokumenteerimisest erinevates muuseumides ja arhiivis. Selleks käsitletakse kogude moodustamise ja kirjeldamise teoreetilisi aluseid ja praktilisi meetodeid.

HVAJ.02.009 Digitaalne mälu (3 EAP)

Kursus "Digitaalne mälu" käsitleb digitaalse info säilitamise protsesse ühiskonnas. Ennekõike on see suunatud humanitaarerialade üliõpilastele ning mäluasutuste töötajatele. Eesmärgiks anda ülevaade digitaalse teabe olemusest, funktsioonidest, mida see täidab ühiskonnas ning digikogude moodustamise ja kirjeldamise alustest.

HVAJ.02.005  Pärandi kaitse (3 EAP)

Kursus annab ülevaate kultuuripärandist ja selle säilitamise põhimõtetest. Peamised teemad on: pärandi mõiste; pärandi dimensioonid; pärandi väärtused ja funktsioonid ühiskonnas; pärandiloome ja pärandi haldus; pärandi säilitamine. Käsitletakse restaureerimise-konserveerimise kujunemist ja ühiskondlikku konteksti.

FLAJ.02.079   Arhivaalide säilitamine (3 EAP)

Kursus annab süvendatult ülevaate erinevatel kandjatel (paber, nahk, foto, masinloetavad infokandjad jne) arhivaalide materjalide tehnoloogiate ajaloost, olulisematest arhivaale kahjustavatest keskkonna teguritest, samuti arhivaalide konserveerimise teooria ja praktika probleemidest.

FLAJ.02.168   Arhiivinduse alused (3 EAP)

Kursus tutvustab koostöös eriala spetsialistidega arhiivi kui mäluasutuse põhitegevusi ja funktsioone ning käsitleb erinevaid strateegiad arhiiviallikate kasutamisel ja esitlemisel.

FLAJ.02.166   Arhiivikorraldus (3 EAP)

Aine eesmärk on kujundada alusteadmised arhiivihaldusest, arhiivinduse põhiprintsiipidest ja -meetoditest ning toetada praktiliste oskuste omandamist.

FLKU.03.092     Sotsiaalne mälu ja kultuuripärand (6 EAP) (Alates 2022/2023 õppeaastast)

Õppeaine eesmärgiks on anda sissevaade sotsiaalse mälu ja kultuuripärandi uuringute suundades, nende omavahelistest suhetest ning põhilistest meetoditest ning õpetada ühiskondlike ja kultuuripotsesside kriitilist uurimisviisi. Kursuse jooksul tutvutakse mäluteooriatega, arutletakse loetud tekstide üle, osaletakse/jälgitakse ühte komemoratsiooni üritust ning analüüsitakse muuseuminäitust

 

#koostöö #õppimine
Praktika

Praktika

Jaga
24.05.2022
#õppimine
Mikrokraad

Mikrokraad

Jaga
21.05.2022
#õppimine
Doktoriõpe

Doktoriõpe

Jaga
21.05.2022