Foto:
Tartu Ülikool

Mäluasutuste valikmoodul

Mäluasutuste valikmoodul annab lühikese ülevaate pea kõigest, mis toimub arhiivis, muuseumis, raamatukogus ja teistes mäluasutustes.

-       Kuidas erinevad esemed ja dokumendid mäluasutusse satuvad?

-       Kuidas valitakse välja, mida säilitada?

-       Kuidas esemeid ja dokumente mäluasutusest üles leida?

-       Kuidas sünnivad näitused ja sündmused?

-       Kuidas mäluasutus oma teadmisi jagab?

Mäluasutuste valikmoodul on mõeldud kõikide valdkondade üliõpilastele, kes tunnevad huvi töö vastu mäluasutustes –  muuseumites, arhiiviides, raamatukogudes jm. Pakume nii üldisemaid mäluasutuste tööd tutvustavaid kui ka praktilisi oskusi andvaid kursusi nagu näiteks arhiivi- ja muuseumipedagoogika või mäluasutuste infosüsteemid jpm. Moodul on sündinud koostöös erinevate muuseumite ja Rahvusarhiiviga ning ainete läbiviimisel osalevad praktikud mitmest mäluasutustest.

Moodulit võib läbida nii tervikuna (12 EAP) kui valida sellest üksikuid aineid. Lisaks saad kasulikke kogemusi praktikal, vt õppekava praktikamoodulit.

Mäluasutuste moodul kuulub humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ajaloo magistriõppe õppekavasse, kuid mooduli ained on registreerimiseks avatud kõikide valdkondade kõikide õppeastmete üliõpilastele.

HVAJ.02.016 Museoloogia (6 EAP) uus

Kursus pakub terviklikku vaadet muuseumitööle sotsiaalses, kultuurilises ja poliitilises kontekstis. Kursus keskendub sellele, kuidas kombineerida museoloogialaseid teoreetilisi teadmisi paindlikult praktikaga. Tutvutakse museaalide dokumenteerimise ja kirjeldamise alustega, säilitamise põhitõdede, näituste sisuarenduse ning kommunikatsiooniga. Põhirõhk on tutvumisel muuseumide toimimisega reaalsetes olukordades.

HVAJ.02.015 Mäluasutused andmestunud ühiskonnas (6 EAP) uus

Kursus annab ülevaate kogude moodustamisest ja dokumenteerimisest erinevates muuseumides ja arhiivis. Selleks käsitletakse kogude moodustamise ja kirjeldamise teoreetilisi aluseid ja praktilisi meetodeid. Kursus tutvustab Eesti ajaloo ainelisi andmebaase ning annab praktilisi oskusi nende kasutamiseks. Eelkõige keskendutakse Rahvusarhiivi temaatilistele andmebaasidele ning andmekogude paremaks kasutamiseks loodud teatmestule ja veebikeskkondadele. Edasi antakse algteadmised andmebaasi loomisest ning tutvustatakse ajalooallikatel baseeruvate andmebaaside spetsiifikat ja probleeme.

HVAJ.05.017 Kureerimise alused (3 EAP) uus

Praktika raames antakse üliõpilastele ülevaade kolme Tartus asuva muuseumi struktuurist, toimimisest, kogude jaotusest, kartoteekidest ja andmebaasidest. Loengutele (nt näituseprotsessi läbikäimine ideekavandist ja projektikirjeldusest tööde laenamise, näituse kujunduse, näitusetrükiste, haridusprogrammide, kommunikatsiooni ja turunduseni) järgnevad praktikapäevad Eesti Rahva Muuseumis, Tartu Kunstimuuseumis ja TÜ loodusmuuseumis.

HVAJ.02.005  Pärandi kaitse (3 EAP)

Kursus annab ülevaate kultuuripärandist ja selle säilitamise põhimõtetest. Peamised teemad on: pärandi mõiste; pärandi dimensioonid; pärandi väärtused ja funktsioonid ühiskonnas; pärandiloome ja pärandi haldus; pärandi säilitamine. Käsitletakse restaureerimise-konserveerimise kujunemist ja ühiskondlikku konteksti.

FLAJ.02.079   Arhivaalide säilitamine (3 EAP)

Kursus annab süvendatult ülevaate erinevatel kandjatel (paber, nahk, foto, masinloetavad infokandjad jne) arhivaalide materjalide tehnoloogiate ajaloost, olulisematest arhivaale kahjustavatest keskkonna teguritest, samuti arhivaalide konserveerimise teooria ja praktika probleemidest.

FLAJ.02.168   Arhiivinduse alused (3 EAP)

Kursus tutvustab koostöös eriala spetsialistidega arhiivi kui mäluasutuse põhitegevusi ja funktsioone ning käsitleb erinevaid strateegiad arhiiviallikate kasutamisel ja esitlemisel.

FLAJ.02.166   Arhiivikorraldus (3 EAP)

Aine eesmärk on kujundada alusteadmised arhiivihaldusest, arhiivinduse põhiprintsiipidest ja -meetoditest ning toetada praktiliste oskuste omandamist.

FLKU.03.092     Sotsiaalne mälu ja kultuuripärand (6 EAP) 

Õppeaine eesmärgiks on anda sissevaade sotsiaalse mälu ja kultuuripärandi uuringute suundades, nende omavahelistest suhetest ning põhilistest meetoditest ning õpetada ühiskondlike ja kultuuripotsesside kriitilist uurimisviisi. Kursuse jooksul tutvutakse mäluteooriatega, arutletakse loetud tekstide üle, osaletakse/jälgitakse ühte komemoratsiooni üritust ning analüüsitakse muuseuminäitust

 

#koostöö #õppimine
Interjöör (Paks Margareeta)

Merendusajaloo valikained ja praktika meremuuseumis

#õppimine
Vabaained

Ajaloo ja arheoloogia instituudi vabaained 2022/2023 kevadel

#õppimine #vilistlane
mentorlus_Foto_UT_Johan-Paul_Hion.jpeg

Tartu Ülikooli üliõpilasi ja vilistlasi oodatakse osalema mentorlusprogrammis