Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo reeglistik

Eesti arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo infosüsteemi haldus- ja kasutusreeglistik

 1. Eesti arheoloogilise kohainfo infosüsteem sisaldab eri allikatest pärit arheoloogiasidusat kohainfot ning koosneb arheoloogiateadete andmebaasist, kohapärimuse andmebaasist, looduslike pühapaikade andmebaasist,  andmebaaside teateid siduvast kohtade andmebaasist ja ning viimasega seotud kaardirakendusest.
 2. Infosüsteemi arendatakse Tartu Ülikooli (TÜ), Muinsuskaitseameti (MKA)ja  Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi (ERA koostöös. Infosüsteem on seotud kultuurimälestiste riikliku registriga ja paikneb MKA serveris. MKA tagab ja korraldab infosüsteemi infotehnoloogilised ja arenduslikud tugiteenused.
 3. Infosüsteem on, tulenevalt muististe ulatuslikust rüüstamisest metallidetektorite abil, mõeldud kasutamiseks vaid selle loomises osalevatele koostööpartnerite, arheoloogidele (sh eriala üliõpilastele) ja muinsuskaitsetöötajatele tugimaterjalina  teadus- ja muinsuskaitsetöös (projektide ja planeeringute kooskõlastamine) ning maastikuinspektsioonide korraldamisel.
 4. Ligipääsu infosüsteemile võimaldab kirjaliku avalduse alusel (vt http://www.arheo.ut.ee/kogud), tähtajaliselt (kuni kolmeks aastaks) ja seoses konkreetse eesmärgiga kasutuskomisjon, mis koosneb TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi (HVAJ) arheoloogiaprofessoritest ja arheoloogia kabineti juhatajast. Avalduses märgitakse ära infosüsteemi kasutamise eesmärk, uurimis- või tegevuspiirkond ja töö/projekti nimetus ning kestus ning võetakse kohustus järgida infosüsteemi kasutamise reeglistikku.
 5. Lähtuvat TÜ ja MKA koostööleppest võimaldatakse isikutele väljastpoolt Tartu Ülikooli infosüsteemi kasutamist vaid MKA nõusolekul.
 6. MKA töötajatele, kelle tööülesanded on seotud arheoloogiapärandi kaitsega, võimaldatakse ligipääs andmetele avalduse alusel ametis oleku aja vältel nende tööpiirkonna ulatuses ilma kasutuskomisjoni kooskõlastuseta. MKA arheoloogiaharidusega töötajate tööpiirkond hõlmab kogu Eesti.
 7. Infosüsteemi arheoloogiateadete andmebaasi ja kohtade andmebaasi ning kaardirakendust haldab ning sealsetele andmetele väljastab kasutamisõigused HVAJ arheoloogia kabinet.
 8. Infosüsteemi kohapärimuseandmebaasi haldab, selle kasutamisõigused annab ja kasutamistingimused määratleb ERA, lähtudes oma kogude kasutamise korrast. Kohapärimuse andmebaasis olevaid tekste võib publitseerida vaid ERA loal.
 9. Infosüsteemi looduslike pühapaikade andmebaasi haldab, selle kasutamisõigused annab ja kasutamistingimused määratleb HVAJ looduslike pühapaikade keskus, lähtudes looduslike pühapaikade andmekogu haldamise eeskirjast.
 10. Ligipääs infosüsteemile on ID-kaardi põhine. Infosüsteemi kasutaja ei tohi andmeid edastada kolmandatele isikutele ega võimaldada neile ligipääsu infosüsteemile ega andmetele.
 11. Arheoloogiliste maastikuinspektsioonide läbiviimiseks võimaldatakse ligipääsu andmetele juhul, kui eelmisel aastal välitööde läbiviimiseks väljastatud andmete põhjal koostatud aruanne on esitatud Tartu Ülikoolile ja Muinsuskaitseametile.
 12. Infosüsteemi kohtade ja arheoloogiateadete moodul ja kaardirakendus on TÜ intellektuaalne omand, looduslike pühapaikade andmebaas SA Hiite Maja intellektuaalne omand. Infosüsteemi kasutamine teadustööks isikutele väljastpoolt Tartu Ülikooli eeldab kasutuskomisjoni (p. 4) nõusolekut. Komisjon võib nõuda täpsustavaid selgitusi ja uurimisprojekti lähemat tutvustamist. Juhul, kui taotletav uurimisteema ja küsimuseasetus kattuvad Tartu Ülikoolis toimuva vastavasisulise uurimistööga, võib komisjon piiritleda infosüsteemi kasutamise ulatust või andmete teadustöös kasutamiseks nõusolekut mitte anda.
 13. Üliõpilaste puhul on infosüsteemi kasutamiseks vajalik juhendaja soovitus. Üldreeglina võimaldatakse üliõpilastele andmete kasutamist alates magistriõppest.
 14. Infosüsteemi teadustöös kasutamisel on viitamine i kasutatud andmebaasi(de)le kohustuslik.
 15.  Isikud, kes ei järgi infosüsteemi kasutusreegleid, kaotavad õiguse selle kasutamiseks.

Kinnitatud Tartu Ülikooli humanitaarvaldkonna ajaloo ja arheoloogia instituudi nõukogus 10.01. 2017

Polaarekspeditsioonide näitus dekanaadi galeriis

150 aastat tagasi toimunud polaarekspeditsioonidel jäädvustas Tšehhi Arktika uurija ja maalija Julius Payer polaarmaastikke

Unsplash

Professor Nelli Piattoeva avalik loeng „Restor(y)ing (post)socialist childhoods“