Skip to main content

Koolidele

Põhikooli lõpuklassi ja gümnaasiumi õpilastel on võimalus kuulata  õppejõudude ja doktorantide miniloenguid instituudi ruumides või kutsuda nad esinema oma kooli. Huvi korral võtke ühendust Tartu Ülikooli teaduskooliga!


Ago Pajur „Vabadussõdalased, vapsid või lihtsalt fašistid?“

Loeng on mõeldud gümnaasiumiastmele

Loengus antakse ülevaade 1930. aastate alguses Eesti poliitilist elu sügavalt mõjutanud vabadussõjalaste liikumise tekkest ja arengust ning otsitakse vastust küsimustele, kes olid vabadussõjalased ja mida nad taotlesid. Kestus 45 minutit.
 

Ken Ird „Vana vali Rootsi aeg ja Venemaa inimlik paleus?  Surmanuhtlustest Läänemere-provintside kohtutes XVIII sajandil“

Loeng on mõeldud gümnaasiumiastmele

Pärast Põhjasõda (1700– 1721) läks tänane Eesti ala Rootsi riigi käest Vene riigi koosseisu. Võimuvahetus ei toonud aga kaasa suuri muudatusi Läänemere-provintside luterlikus ideoloogias ning kohalikes haldusinstitutsioonides – nähtus, mida on hakatud nimetama „pikaks Rootsi ajaks“. Üheks niisuguseks järjepidevuse kandjaks 18. sajandi Läänemere-provintsides oli ka 17. sajandi jooksul juurdunud kohalik õiguskorraldus ja kohtusüsteem. 

Oma ettekandes annan ülevaate surmanuhtluse seisundist Läänemere-provintside õiguskorralduses 18. sajandil. Milliste ülesastumiste eest määrati süüdimõistetu surma ning millistele õigusallikatele kohalikud kohtud seejuures tuginesid? Vaatlen lähemalt, kuidas muutus surmanuhtluse õiguslik positsioon ja selle tegelik rakendamine Vene keisrinna Elisabeti valitsusajal (1741–1762). Millised olid keisrinna meetmed surmanuhtluse kitsendamisel-keelustamisel ning kuidas need mõjutasid õigusmõistmist Läänemere-provintside kohtutes? Kas Vene keskvõimul õnnestus seeläbi teatud määral läbi murda Balti erikorra küllaltki jäikadest privileegide ahelast? Mis sai surmamääratutest? Kestus 45 minutit. 
 

Martin Malve „Surnud pajatavad: inimluude uurimine arheoloogias“

Loeng on mõeldud nii põhikoolilõpetajatele kui gümnaasiumiastmele.

Igal aastal leitakse arheoloogiliste välitööde käigus kümneid luustikke. Mis aga saab nendest edasi?  Mil moel määrab luu-uurija surnu soo ja vanuse?  Milliseid haigusi ja vigastusi on võimalik luudelt välja lugeda? Kuidas saab skeleti järgi teada, mida inimesed minevikus sõid? Loengus antaksegi ülevaade sellest, miks ja kuidas inimsäilmeid tubastes tingimustes uuritakse. Kestus 45 minutit.
 

Mihkel Mäesalu "Miks keskaegsed kuningriigid ei lagunenud? Püha Rooma keisririigi näitel"

Paljudes keskaegse Euroopa riikides oli kuningast suuremalt jaolt sõltumatuid kõrgaadlikke (hertsogid, markkrahvid, krahvid) või linnu. Ometigi ei löönud need sõltumatud võimukandjad kuningriigist lahku, vaid tunnustasid aastasadade jooksul kuninga nominaalset ülemvõimu. Meie aja vaatepunktist tundub seesugune käitumine mõneti kummaline. Oma ettekandes püüan selgitada, miks keskajal ei püüeldud iseseisvumise ehk uute riiki loomise poole, nii nagu see tänapäeval tavaks saanud on. Teen seda Püha Rooma keisririigi ehk Saksa-Rooma riigi näitel, mis oli ajavahemikus 13. saj keskpaigast kuni selle laiali saatmiseni aastal 1806 kõige nõrgema keskvõimuga riik kogu Euroopas. Kestus 45 min.


Ragnar Saage „Moodne tehnoloogia arheoloogia teenistuses“

Loeng on mõeldud nii põhikoolilõpetajatele kui gümnaasiumiastmele.

Loengus tutvustatakse  Tartu Ülikoolis kasutusel olevaid uudseid meetodeid mineviku uurimisel. Esmalt 3D-mudelite tegemine fotodest ehk fotogrammeetria, mis võimaldab jäädvustada mudelitena objekte väikestest leidudest suurte kaevanditeni.

Seejärel tuleb juttu veidi ulmelise välimusega aparaadist, mille nimi on röntgenfluorestsents-spektromeeter ehk lühidalt XRF.  Arheoloogidele on sellest masinast olnud palju kasu, kuna tegemist on eset mitte kahjustava elementaaranalüüsi seadmega, mis võimaldab saada kiiresti ülevaate leidude keemilisest koostisest. Kuna tegemist on portatiivse seadmega, on võimalik loengu käigus masina tööpõhimõtet demonstreerida ning määrata ka huviliste poolt antud keemilist koostist.

Kestus 45 minutit. 


Foto: Becca Tapert (Unsplash)

#kooliõpilasele
Ajaloo õpik

Ilmus ajaloo õpik 9. klassile

Jaga
10.05.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine
Ürikud

Mida peaks teadma  arhiivindusest Tartu ülikoolis?

Jaga
23.02.2022
#kooliõpilasele #sisseastumine
Tühi kott ei seisa püsti

Mis kutsub tudengeid arhiivindust õppima?

Jaga
23.02.2022