Autor:
Kaitseliidu ja naiskodukaitse esindajad tervitamas Poola presidenti Ignacy Mościckit. EFA.10.4.4102

Uus valikkursus diplomaatilisest protokollist

Sügissemestril algab Eesti ajaloo osakonna uus valikkursus „Diplomaatiline protokoll ja tseremoniaal Eestis 20. sajandil“ (HVAJ.03.026, 3 EAP), mida loeb diplomaat Silver Loit. Tegemist on Tartu Ülikooli ajaloos esmakordse põhjalikumalt diplomaatilise protokolli ja tseremoniaalse teemale keskenduva ainekursusega, milles püütakse ühendada nii teoreetilist kui praktilist vaatenurka. 

Kursus annab ülevaate diplomaatilise protokolli ja riiklike tseremooniate kujunemisloost Euroopas 20. sajandi alguseks ning omaksvõtust Eesti Vabariigis (1918-1940). Käsitlemist leiavad ka kokkupuuted diplomaatilise protokolli valdkonnaga okupeeritud Eestis ja paguluses (1940-1991) ning uus algus iseseisvuse taastanud Eestis. Õppija saab tervikliku ülevaate diplomaatilise protokolli ja riiklike tseremooniate kujunemisloost ning oskab näha järjepidevust ning katkestusi mujal levinud praktika ning Eestis juurdunud reeglite ja kommete vahel. Lisaks sellele oskab kursuse läbinu analüüsida diplomaatilises protokollis 20. sajandi algusega võrreldes toimunud muutusi ning nende tagamaid. See, omakorda, aitab paremini hoomata arenguid 20. sajandi diplomaatias ja kombestikus ning paremini mõista tänagi kehtivate reeglite kultuurilisi tagamaid.

Lisaks teoreetiliste lähtekohtade ja minevikusündmuste analüüsile antakse sõna valdkonnas viimastel kümnenditel tegutsenud praktikutele ning antakse soovitusi, millest võiks lisaks taustateadmisele olla praktilist tulu ka avalikus teenistuses ja ettevõtluses.