Valikained meie instituudilt

Ajaloo ja arheoloogia instituut pakub kevadsemestril mitmeid põnevaid aineid
 

HVAJ.03.013 Ülevaade Eesti merenduse ajaloost ning selle allikatest

Ainekava koosneb kokku kolmest erialasest moodulist, millest kõik annavad 1 EAP. Üliõpilastel on võimalik valida eraldi moodulite vahel või läbida terve aineprogramm kokku 3 EAP ulatuses. Temaatiliste moodulitena ülesehitatud kursus annab ülevaate nii sotsiaal-, poliitilisest kui sõjaajaloost Eesti merendusajaloo kontekstis. Loengute ja seminaride eesmärk on tutvustada Eesti merendusajalugu alates 17. sajandi teisest poolest. Lisaks vaadeldakse millised on Eesti merendusajaloo uurimisel olulisemad allikmaterjalid.

 

UUS! HVAJ.05.026 Kunstimuuseumid eile, täna ja homme

Kursus annab ülevaate kunstimuuseumide kujunemise ajaloost, kaasaegse muuseumitöö erinevatest aspektidest, sh kogude haldamisest ja kättesaadavaks tegemisest, näituste loomisest, haridustegevuse võimalustest, rollist ühiskonnas, turundusest ja kommunikatsioonist ning administreerimist, rahastamisest ja dokumentatsioonist. Kursus loob aluse muuseumi kui institutsiooni paremaks mõistmiseks ning on heaks ettevalmistuseks muuseumipraktikale.

HVAJ.05.023 Kunstiajaloo epohhid, regioonid ja perspektiivid

Kursusel käsitletakse Lääne tsivilisatsiooni kunsti- ja kultuuriajaloo arengut, analüüsitakse, võrreldakse ja seostatakse erinevate suundumuste, nähtuste ja ideede arenguid ajaliste muutuste kontekstis.

HVAJ.05.025 20. sajandi arhitektuuri ajalugu

Ainekursusel tutvustatakse 20. sajandi arhitektuuri peamisi ideid, suundi, perioode, stiile, autoreid ja teoseid. Antakse ülevaade 20. sajandi arhitektuuri mõjutanud teoreetilistest, materiaalsetest ja sotsiaalsetest taustadest. Tutvustatakse arhitektuuri kui osa 20. sajandi kultuurist ning näidatakse arhitektuuri vastastikmõjus ühiskondlike, poliitiliste ja majanduslike arengutega.

HVAJ.05.022 Kaasaegse kunstiteose tõlgendamine

Loengutest ja seminaridest koosnev ainekursus arendab kaasaegse kunstiteose analüüsi, mõistmise ja selgitamise oskust. Loengutes antakse ülevaade kaasaegse kunsti peamistest suundadest ja tõlgendamisviisidest. Tutvustatakse mõningaid kaasaegset kunsti vormivaid teoreetilisi suundi, samuti kaasaegse kunsti institutsionaalseid taustu. Seminarides arendatakse oskust kaasaegset kunstiteost tõlgendada, rakendades visuaalset tundlikkust, kunstiajaloolisi teadmisi, sotsiaalseid kontekste, teoreetilisi ideid ja isiklikke mõtteid, mälestusi ja tundmusi.

 

HVAJ.06.014 Aafrika kultuuriajalugu

Kursus annab ülevaate Troopilise ja Lõuna-Aafrika rahvaste ajaloost ja kultuurist alates vanimatest kultuuridest (Nok, Suur-Zimbabwe jt) kuni kaasajani välja. Omaette loeng on pühendatud Etioopia kultuuripärandile.

HVAJ.06.005 Kolonialism ja postkolonialism

Kursuse eesmärk on anda ülevaade postkolonialismi teooriaga seotud mõistetest ja teoreetilistest lähtekohtadest. Arutlusele tulevad identiteedi, stereotüüpide ja globaliseerumisega seotud teemad.


HVAJ.06.004 Marksismi ideoloogia ja praktika kujunemise probleeme 20. sajandil

*Märkus: ainult magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele  

Kursuse käigus toimuvate loengute, seminaride ja iseseisva uurimistöö eesmärgiks on marksismi ideoloogia ja praktika aktuaalsete probleemide kujunemise ajalooline analüüs.


UUS! HVAJ.07.022 Vaimuhaiguste ajalugu Euroopas

Loengud käsitlevad ebakohase käitumise ja mõtlemise meditsiinilist, vähemal määral kultuurilist, tõlgendamist. Alustades Euroopa meditsiinitraditsioonile aluse pannud Antiik-Kreeka meditsiinist 4. sajandil eKr ja lõpetades deinstitutsionaliseerimisest põhjustatud probleemidega 1970. aastatel, on võimalik näha kuidas meditsiin ei ole vaakumis, vaid suhestub tihendalt ühiskonnas toimuvaga. Lisaks tulevad eraldi teemablokid naistest, enesetappudest ja tänapäeva meditsiinifilosoofilistest käsitlusest. Kuni varauusajani keskenduvad loengud Lääne-Euroopale, 19. ja 20. sajandi käsitlustes on rohkem paralleele ka Eesti aladel toimuvast.

 

FLAJ.07.206 Kreeka religioon ja mütoloogia

Loengukursus püüab jälgida Antiik-Kreeka mütoloogia ja rituaali omavahelist seost, osutada müütide interpretatsioonivõimalustele ning mõista selle kaudu Kreeka religioosse rituaali ja mütoloogia võimalikke lähtekohti. Kursus eeldab algteadmisi Kreeka ajaloost ja mütoloogiast.

FLAJ.07.200 Tsivilisatsiooni ja riikluse kujunemine: teooriad ja seaduspärasused

Aine sisuks on inimühiskonna varast arengut ja tsivilisatsioonide teket puudutavate seisukohtade evolutsioon antiigist tänapäevani, rõhuasetusega 20. sajandi ja eriti viimaste aastakümnete vaatekohtadele ning tsivilisatsiooni teket puudutavate seisukohtade süstemaatiline analüüs konkreetsete etnoloogiliste / kultuurantropoloogiliste näidete ja varaste tsivilisatsioonide alusel.

HVAJ.07.009 Aristokraatia ja demokraatia muistses Kreekas: ühiskond, riiklus ja ideoloogia

Kursus käsitleb klassikalise Kreeka tsivilisatsiooni kujunemist ja arengut pronksiaegse Egeuse (Mükeene) tsivilisatsiooni langusest 12. sajandil eKr kuni Makedoonia ülemvõimu ja hellenismiperioodi alguseni 4. sajandi teisel poole eKr.

 

HVAJ.07.020 Keskaegse Euroopa kirjakultuur

Ainekursus annab ülevaate keskaja Euroopa kirjakultuuri peamistest arenguetappidest ja keskaegse kirjasõna uurimise ja kasutamise võimalustest. Käsitletakse olulisemaid mälestisi nende ajaloolises kontekstis ning tutvustatakse nende uurimise võimalusi (sh uurimislugu) ja metodoloogiat. Lähema vaatluse all on keskaegse kirjakultuuri eripärad ja kirjasõna roll keskaegses ühiskonnas, eriti suhestatuna kaasaja ühiskondlike, religioossete ja poliitiliste arengutega.

 

Ained välistudengitele:

HVAJ.01.013      Exploring Maritime Archaeology

The aim of this course is to introduce the discipline of maritime archaeology to students of various academic backgrounds. The course covers the history and development of maritime archaeology as an academic discipline, it explores the topics and methodologies of research, it covers a variety of case studies of maritime archaeological research from around the world and introduces the various issues and challenges of the management of maritime cultural heritage in the modern world.

 

HVAJ.06.003 The History of the Baltic States in the 20th Century

The course deals with the development of how provinces of the Russian Empire became independent nation states in the framework of World War I, the Russian Revolutions and Wars of Independence. The topics of the inter-war period and the regime change from democracy to authoritarian rule, the loss of independence, World War II, the Soviet period and post-socialist transformation are treated.


Õppekorralduslikes küsimustes palun pöörduda:

Aasa Saavaste aasa.saavaste@ut.ee
Ene Leius ene.leius@ut.ee