Doktoritöö kaitsmine kunstiajaloos

18. juunil kell 16.15 kaitseb Tõnis Tatar TÜ senati saalis doktoritööd " Kolmas tee Eesti NSV kunstis: avangardi ja võimumeelsuse vahel" ( The Third Way in Estonian Art of the Soviet Period: Between Collaboration and Avant-garde ) filosoofiadoktor (kunstiajalugu) teaduskraadi taotlemiseks. Töö juhendajad: prof. emer. Jaak Kangilasi, prof. Juhan Maiste. Oponendid: dr. Jörg Hackmann (University of
Szczecin), Phd Sirje Helme (Eesti Kunstimuuseum).

Doktoritöö käsitleb kolme kunstniku, Jüri Arraku, Olav Marani ja Kaljo Põllu näitel Eesti kunstis alates 1960. aastatest kuni 1980. aastate keskpaigani aset leidnud muutuseid. Kõik kolm alustasid 1960. aastatel modernistliku ja avangardistliku kunstiuuenduse liidrite ja ideoloogidena, ometi pöörasid nad ajavahemikus 1968–1976 moodsale kunstile põhimõtteliselt selja, tegutsedes Eesti kunsti traditsioonilise peavoolu silmapaistvamate esindajatena. Tulenevalt sellest unikaalsest rollist vaadeldakse eelkõige nende kunstnike loomingus ja vaadetes aset leidnud muutuste põhjal Eesti kunstis aset leidnud üldisemaid protsesse. Doktoritöö näitab, et kolme kunstniku loomingu järsku muutumist suhteliselt lühikeses ajavahemikus võib osaliselt seletada Lääne kunstiteoorias ning Eesti NSV ühiskonnas ja kultuuris aset leidnud muutustega. Eesti kunstnikkonnas leidis alates 1960. aastate lõpust aset loobumine senisest jäägitult positiivsest suhtumisest Lääne uusimasse kunsti kui eeskujusse. Selle põhjusteks olid ühelt poolt muutused Lääne kunstiteoorias ning teiselt poolt muutused ENSV ühiskonna ja kunsti suhetes. Doktoritöös detailset kirjeldamist leidvate faktorite ühismõjus kujunes 1970. aastatel Eesti kunsti uus paradigma, mille keskseks teljeks oli huvitava maailmavaate väljendamine esteetiliselt nauditavas vormis. Doktoritöös esitatud põhjalikud monograafilised uurimused Arraku, Marani ja Põllu loomingust ning seda kandnud veendumustest kannavad eesmärki seda nii nõukogudelikust ametlikust kunstiideoloogiast kui rahvusvahelisest modernismist ning avangardist suhteliselt sõltumatut eesti kunsti kolmandat teed konkreetsete näidete põhjal kirjeldada ning mõtestada.

http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/46457