Helen Rohtmets-Aasa doktoritöö kaitsmine

Helen Rohtmets-Aasa doktoritöö "Eesti Vabariigi sisserändepoliitika aastatel 1920-1923" kaitsmine toimub 7. veebruaril 2014. aastal kell 16.15 Tartu Ülikooli senati saalis.

Juhendaja: prof. Eero Medijainen (Tartu Ülikool)
Oponent: dots., PhD Kari Alenius (Oulu Ülikool)

Väitekirjas analüüsitakse Eesti Vabariigi sisserändepoliitikat aastatel 1920-1923. See oli periood, mil Eesti võimuesindajatel tuli kureerida teiste riikide kodanike sisserände kõrval kümnete tuhandete Eestist pärit isikute kodumaale naasmist. Töö eesmärk on anda ülevaade Eesti Vabariigi 1920. aastate alguses elluviidud sisserändepoliitikast, sidudes selle erinevaid tahke muude poliitikavaldkondadega ning riigi rajamise protsessiga laiemalt. Töös otsitakse vastust küsimusele, kuidas rändeprotsessi korraldati ning millistest asjaoludest ja põhimõtetest Eesti võimuesindajad sisserände suunamisel juhindusid. Mujal Euroopas rakendatud rändepoliitikate tutvustamise kaudu on Eesti näide asetatud laiemasse rahvusvahelisse konteksti. Väitekiri koosneb neljast varemilmunud artiklist ja sissejuhatavast ülevaatest. Uurimustöö tulemusena võib sedastada, et Eesti 1920. aastate sisserändepoliitika sobitub Euroopa toonaste rändepoliitikate üldisesse mustrisse. Nagu mujal Euroopas, kajastusid Eestiski võimuesindajate püüded tagada riigi julgeolekut ning saavutada majanduslikku ja poliitilist stabiilsust sisse- ja tagasirändele seatud piirangutes. Näha võib otsest seost rändepiirangute kehtestamise ning majandusliku surutise süvenemise vahel. Tööpuuduse kasvades võeti meetmeid rahvusliku tööturu kaitseks, seades esikohale kohaliku elanikkonna huvid. Riigivõimu kindlustamise ja stabiilsuse tagamise püüetega võib seostada ka Eesti võimuesindajate taotlust tõkestada riigivastaselt meelestatud isikute riiki sisenemist ning piirata mitte-eestlaste sisserännet. Nii nagu teisteski Euroopa riikides, kalduti äsja iseseisvunud Eestis käsitlema etnilise heterogeensuse kasvu võimaliku ebastabiilsuse allikana.

Ava