Ilmus artiklite kogumik „Nõukogude Eesti külma sõja ajal“

Tõnu Tannberg (koost.). Nõukogude Eesti külma sõja ajal. Eesti Ajalooarhiivi toimetised 23(30). Toim. Mart Orav. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2015, 340 lk.

 

Ajalooarhiivi toimetiste sarjas ilmus Eesti lähiajaloo professori Tõnu Tannbergi koostatud teemanumber „Nõukogude Eesti külma sõja ajal“. Kogumik koondab ühtede kaante vahele 12 artiklit, mis käsitlevad eri tahke Eesti NSV ajaloost suurriikidevahelise vastasseisu – külma sõja – taustal.

Kõneksolevas teemanumbris võetakse vaatluse alla Moskva kavad sovetiseerimisprotsessi käivitamisel sõjajärgses Eesti NSV läbi ÜK(b)P KK Eesti büroo tegevuse (Tõnu Tannberg), analüüsitakse külma sõja aegset suurriikidevahelist ideoloogilist vastasseisu Eesti NSV ajakirjanduse (Tiiu Kreegipuu), kooliõpikutes esiletoodud vaenlase ja kangelase kuvandi (Karin Veski, Anu Raudsepp) ning nõukoguliku usupoliitika muutuste (Atko Remmel) näidetel. Lisaks käsitletakse külma sõja alguseperioodi majanduslikke ja sotsiaalseid tagajärgi Eestile (Olaf Mertelsmann), liiduvabariigi haldusaparaadi ühe põhiosise – Eesti NSV Ministrite Nõukogu – rahvuslikku koosseisu (Olev Liivik), julgeolekuorganite juurdlustoimikuid kui ajalooallikaid (Aigi Rahi-Tamm, Meelis Saueauk), KGB tegevust propagandakirjanduse üllitamisel mõjutamaks tolleaegset avalikku arvamust (Ivo Juurvee), sõjajärgsel perioodil toimunud liiduvabariigi asetleidnud parteipuhastusi („Eesti süüasi“) NSV Liidus ja Ida-Euroopas toimunud analoogiliste sündmuste kontekstis (Meelis Saueauk) ning külma sõja aegseid sõjasüüdlaste karistamiseks korraldatud näidiskohtuprotsesse Nõukogude Eestis (Meelis Maripuu). Kogumiku autorite tähelepanu on pälvinud ka Saksamaa Liitvabariigis resideerinud Eesti pagulaspoliitikute diplomaatilist tegevus ja nende vaateid rahvusvahelisele poliitikale (Vahur Made) ning J. Stalini surma järel poliitiliste olude pehmenedes ja osaliselt suurriikidevahelise nn. kultuuridiplomaatia kattevarjus võimalikuks saanud soomlaste huvireisid Eesti NSV-sse ajavahemikul 1955-1980 (Oliver Pagel).

Artiklite kogumik „Nõukogude Eesti külma sõja ajal“ on valminud sihtteema „Eesti külma sõja ajastul“ raames.

Info: tonu-andrus.tannberg@ut.ee, 5228790