Raport hindab rahvusteaduste professuuride taset kõrgeks

Reedel, 11. novembril kell 13 esitleb Eesti teadusagentuur Tartus, Dorpati konverentsikeskuses Tartu ülikooli eesti keele, kultuuri ja ajaloo professuuride 2016. aasta sihtevalveerimise raportit.

Rahvusvaheline hindamiskomisjon hindas aasta jooksul Tartu ülikooli ajalooteaduste ja arheoloogia, kultuuriuuringute ning filoloogia ja lingvistika alast teadustööd, doktoriõpet ning tegevustoetuse kasutamise tulemuslikkust kümnes professuuris.

Hindamiskomisjoni esimees on Ungari teaduste akadeemia keeleteaduste instituudi vanemteadur ja Karoli ülikooli Humanitaarteaduskonna dotsent dr. habil. Anne Tamm. Komisjoni kuulusid lisaks temale veel Hamburgi ülikooli professor Joachim Otto Habeck ja Soome kirjanduse seltsi peasekretär, dotsent Tuomas M. S. Lehtonen.

Raporti kinnitusel on teadustegevus professuurides kõrgel tasemel ning tegevustoetus on neile kaasa toonud lisavõimalusi järelkasvu suurendamisel ning rahvusteaduste sidustamisel ühiskonnaga. Professuuride püsirahastus on stabiilsuse tagamiseks oluline.

Väljakutsena tuuakse raportis esile rahvusprofessorite kaks mõnel määral vastuolulist eesmärki – konkureerida oma publikatsioonidega kõrges rahvusvahelises konkurentsis ning samal ajal jääda arvamusliidriks ja autoriteediks ka kodumaal.

Kahetise rolli edukaks täitmiseks on vaja uuenduslikke lahendusi, mille abil rahvusvahelisel areenil Eesti humanitaarteadlaste tööd läbilöögivõimelisemaks muuta ja samal ajal ühtekuuluvustunde tugevdamiseks tulemusi ja plaane laiema avalikkusega jagada. Pikemas perspektiivis on vaja nii teaduses kui ka ühiskonnas valdkondavahelist koostööd infovõrgustikega Eestis ja väljaspool Eestit. Rahvusteaduste püsirahastus on oluline sünergia loomiseks ja toimetulekuks uute väljakutsetega muutuvas Eestis ja rahvusvahelisel teadusmaastikul.

Hindamisraportit tutvustab hindamiskomisjoni esimees Anne Tamm, raporti esitlusele järgneb arutelu, mida juhib SA Eesti teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Sihtevalveerimine on teadus- ja arendustegevuse välishindamine, mida korraldatakse teadus- ja arendustegevuse strateegiliste arengukavade või muude teaduspoliitiliste otsuste ja meetmete ettevalmistamiseks või nende mõjude ning rakendamise hindamiseks ja analüüsimiseks. Evalveerimise teema, osalejad, läbiviijad ja täpsema korralduse kinnitab haridus- ja teadusminister. Sihtevalveerimisel osalevad teadus- ja arendusasutused, mille tegevust on hindamisele eelnenud aastal finantseeritud riigieelarvest.

Lisainfo: Eva-Liisa Otsus, Eesti teadusagentuuri analüüsi osakonna juhataja, 730 0379, eva-lisa.otsus@etag.ee