Tudengipreemia võitja Ott Koor

Rahvusarhiivi tudengipreemia 2021 võitis Ott Koor illegaalsete piiriületajate 1920–1940 uurimise eest

 

Rahvusarhiivi tudengipreemia võitis Ott Koor tänavu kevadel Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö “Illegaalsed piiriületajad Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu vahel aastatel 1920–1940: juhtumianalüüs Rahvusarhiivi isikuandmete kartoteegi andmete põhjal” eest (juhendaja PhD Aigi Rahi-Tamm).

Ott Koore uurimistöö tugines andmemudelile, mille eesmärk oli piiriületusi kategoriseerida, kaarte isikustada ning ajajoonel vastavalt ületuse suunale analüüsida. Ühtlasi analüüsiti uurimuses piiriületajate sotsiaalset tausta, kategoriseerides inimesi rahvuse, kodakondsuse, vanuse, soo, perekonnaseisu, ameti ja usu järgi. Lisaks vaadeldi piiriületajate põhjuslikke seoseid poliitilise meelsuse, päritolu ja tutvusringkondade kaudu. Uurimistöö tulemusel selgus, et piiriületused olid intensiivsed 1920. aastate esimesel poolel ja 1930. aastate lõpus, seejuures olid 1920. aastate esimesel poolel piiriületused Eesti-Nõukogude suunal ajendatud eelkõige poliitilistest põhjustest, kuigi selle kõrval mängisid rolli ka majanduslikud ja perekondlikud põhjused. Piirkondliku kuuluvuse järgi olid piiriületajad pärit eelkõige Eesti idapiiri äärsetelt aladelt, näidates kogukondade tihedamat seost Vene aladega. Veel saab olulise tegurina välja tuua inimsuhted, mis olid jaotunud mõlemale poole piiri, nagu ka tõsiasja, et otseselt poliitilise tegevusega seotud inimeste (salakuulajad, agitaatorid, riigipöördekatses osalejad) osakaal oli võrreldes kõigi teiste piiriületajatega võrdlemisi väike.

Tudengipreemia žürii esimehe Kalev Jaago sõnul hinnati võidutöö puhul eeskätt arhiiviallikate oskuslikku kasutusele toomist ja uuenduslikkust allikate uurimisel. Kuivõrd Rahvusarhiivi isikuandmete kartoteek on oluline 20. sajandi ajalooallikas ka digihumanitaaria arenguid silmas pidades, arvestab võidutöö tulevikku vaatava tehnoloogilise väljundi ja edasise uurimispotentsiaaliga.

Allikas: Rahvusarhiiv