Autor:
Tartu Ülikool

Ajaloo ja arheoloogia instituudi vabaained 2023/2024 sügisel

Ajaloo ja arheoloogia instituut pakub 2023/2024 õppeaasta sügissemestril mitmeid vabaaineid väga erinevatel ajalooteemadel, sealhulgas leiab nimekirjast kolm täiesti uut ainet.

Teemade valik varieerub üldisest kunstiajaloost 20. sajandi kunstiajalooni, 13.-18. sajandi kalmistutest ja matmiskommetest keskaegsete relvade ja sõjanduseni, Kreeka kangelasajastust Külma sõjani, vaimuhaiguste ajaloost Euroopas kuni abielu ja seksuaalsuseni varauusaegses Euroopas, Euroopa ajaloost 13. sajandil kuni Eesti rahvusvahelistes suhetes 20. sajandil jpm. Uued vabaained räägivad nõukogude Eesti kirjandusest ja selle sõnumist (loengukursust annab Keele ja Kirjanduse peatoimetaja Johanna Ross), Tartu Ülikooli akadeemilisest pärandist (Janet Laidla) ja Ukraina ajaloost (alates 19. sajandist) (Olaf Mertelsmann). Ukraina ajalugu tutvustavat kursust loetakse inglise keeles: History of Ukraine (Since the 19th Century).

Eestikeelsed ained

UUS! HVAJ.03.021 Nõukogude Eesti kirjandus ja selle sõnumid (6 EAP) Johanna Ross

Image
Fotol: Kirjanik V. Beekman Kirjanike Maja avaüritusel – kirjandusõhtul lugejatega kohtumas.

Ainekursus keskendub nõukogude perioodil ilmunud eesti ilukirjandusele ja selle suhtele ümbritseva ühiskonnaga. Nõukogude ideoloogia kohaselt oli kirjandus oluline töövahend rahva kaasamiseks ja harimiseks ning eriti varasemaid teoseid nähakse ka tagantjärele puhtalt kui võimu tööriista. Hilisema nõukogude kirjanduse kohta on jällegi levinud arusaam, et igast teosest, mis vähegi midagi väärt on, tuleb otsida topeltkodeeritust, varjatud sõnumit, mis võimu hoopiski õõnestab. Kursusel vaadatakse, kui raske või kerge on tänapäevase pilguga eristada omas ajas võimumeelseid ja võimuvastaseid teosed, ning uuritakse, kas nõukogude kirjanduses on ruumi ka mingite muude tähenduste jaoks peale poliitiliste. Poole kursuse mahust moodustavad seminarid, kus loetakse valitud näiteid erisugustest tekstidest: nn sotsialistliku realismi juhtnööride järgi koostatud luule ja proosa; varane vabavärss, mille vorm omandas ideoloogilise kaalu; realismist selgesti distantseeruv eksistentsiaalne või mudelkirjandus; hilisnõukogude ühiskonna puduprobleeme käsitlev olmekirjandus; põrandaalune almanahhikirjandus jpm.

UUS! HVAJ.02.018 Tartu Ülikool: teadus, kogud, pärand (6 EAP) Janet Laidla

Aine eesmärk on anda tudengile ülevaade Eesti teadusloo põhisuundumustest kasutades selleks Tartu Ülikooliga seotud akadeemilist pärandit. Kursuse käigus tutvutakse lühidalt Eesti teadusajalooga, akadeemilise pärandi mõistega, Tartu Ülikooli teaduskollektsioonidega. Üliõpilane valib endale ette antud valikust ühe objekti, mille põhjal koostab loomingulise projekti (poster või postkaardi kogu).

FLAJ.01.137 Euroopa muinaskultuurid (3 EAP) Ain Mäesalu

Kursuse eesmärk on anda Humaniora valdkonna üliõpilastele ettekujutus Euroopa kõige pikemast ajalooperioodist ja vanemast kultuuriloost. Kursuse raames antakse ülevaade Euroopa tähtsamatest muinaskultuuridest alates esimeste hominiidide saabumisest kuni muinasaja lõpuni. Paralleelselt jälgitakse ühtlasi Eesti esiajaloolist asustust ja selle seoseid teiste Läänemeremaade arheoloogiliste kultuuridega.

HVAJ.07.026 Kreeka kangelasajastu: müüt ja ajalugu (6 EAP) Mait Kõiv

Kuruse eesmärk on anda süsteemne ülevaade kreeka kangelaspärimuse põhijoontest ja selle kujunemise tagamaadest. Kangelaspärimus erinevat regioonide ja suguvõsade kaupa, lähtuvalt kangelasaja kronoloogiast nii, nagu nagu antiikautorid seda esitasid. Iga olulisema kangelas-süžee esitusega kaasneb arutelu selle võimaliku kujunemise üle, tuues esile nii lugude võimalikku pronksiaegset tausta kui ka nende vormumist ajaloolise aja jõuvahekordade ja rituaalide taustal.

HVAJ.05.003 Üldine kunstiajalugu: antiikkunst (4 EAP) Jaanika Anderson

Kursusel tutvume lähemalt Vana-Egiptuse, -Kreeka ja -Rooma kunsti peamiste joontega ning olulisemate teostega, vaadeldes ka konteksti, kus neid loodi ja kasutati. Kursus tutvustab ka distsipliiniga külgnevaid alasid, sh tuleb juttu klassikalisest arheoloogiast, konserveerimisest ja restaureerimisest ning kunstiteoste kaasaegsetest uurimisvõimalustest.

FLAJ.01.103 Keskaegsed relvad ja sõjandus (3 EAP) Ain Mäesalu

Kursusel omandatakse põhiteadmised keskaegsetest relvadest ja nende arenguga seotud probleemidest. Tutvustatakse keskaegses Euroopas ja ka Eestis levinud relvatüüpe ja nende kasutamist, kaitseehitisi, piiramisvahendeid ja sõjakunsti. Õpitakse nägema relvade mõju keskaegsele sõjakunstile, arhitektuurile ja tehnika üldisele arengule.

FLAJ.07.166 Euroopa ajalugu 13. sajandil (6 EAP) Anti Selart jt

Kursuse eesmärk on süvendada teadmisi Euroopa ajaloost keskajal. Valitud teemad Euroopa ajaloost 13. sajandil.

FLAJ.01.080 13.-18. sajandi kalmistud ja matmiskombed (3 EAP) Heiki Valk

Kursuse eesmärk on 1) anda ülevaade Eesti ning naaberalade kesk- ja varauusaegsetest kalmistutest, matmistraditsioonidest ja kalmistute arheoloogilistest leidudest; 2) määratleda Eesti koht laiemas Euroopa kultuurikontekstis, nii Euroopa kristliku kultuuriruumi kui Läänemere ümbruse põlisrahvaste kultuuritaustal; 3) anda kalmistute ja matmiskombesiku põhjal ülevaade Eesti alal toimunud kultuuri- ja kristianiseerumisprotsessidest alates hilismuinasajast ja 13. sajandi alguse ristisõdadest kuni 18.-19. sajandini; 4) avada seoseid arheoloogilise materjali, rahvaluuleainese ja kirjalike allikate andmete vahel. Kursus tutvustab 13.-18. saj kalmistuid (külakalmistud ja kirikaiad) ja sealset matmiskombestikku Eestis, seda lähemate naaberalade (Balti- ja Põhjamaad, Loode-Vene) ja laiema keskaegse kristliku Euroopa laiemal taustal. Arheoloogilist materjali esitatakse koos etnoloogiliste ja rahvaluuleliste paralleelidega (sh Setumaalt), avades külakalmistute kalmistute ja sealse matmiskombestiku tähendust ning uskumustausta. Tutvustatakse kalmistute arheoloogilist leiumaterjali.

HVAJ.03.016 Baltikum Läänemere regiooni rahvusvahelistes suhetes 1558-1920 (3 EAP) Ilmar Tammisto

Kursuse eesmärk on anda ülevaade ajaloolise Baltikumi (põhirõhuga Eesti- ja Liivimaal) kohast Läänemere regioonis aset leidnud võimuvõitlustes ning nende mõjudest siinsele ühiskonnale 16. sajandi keskpaigast kuni Esimese maailmasõja lõpuni. Baltikum on olnud sajandeid kohaks, kus on põrkunud Läänemerd ümbritsevate riikide ambitsioonid ning kontroll Baltikumi üle peegeldas suuresti võimusuhteid kogu Läänemere regioonis. Valikkursus keskendub kolmele olulisemale piirkonnas aset leidnud konfliktile. Nendeks on esiteks viimasel ajal Põhjamaade Saja-aastase sõjana tuntuks saanud sõdade jada Poola, Rootsi, Taani ja Venemaa vahel (1554-1661), Põhjasõda (1700-1721) ning Esimene maailmasõda (1914-1918). Kursus ei keskendu niivõrd sõjasündmustele Eesti-, Liivi- ja Kuramaal, vaid sõdivate riikide välispoliitikale ning laiemale rahvusvahelisele olukorrale. Loengutes ja seminarides arutleme muu hulgas põhjuste üle, miks siinne maa on aegade jooksul nii rohketest sõdadest räsitud ning käsitleme argumente, mida on kasutatud õigustamaks ülemvõimu Baltikumi üle.

HVAJ.05.005 Üldine kunstiajalugu: kunst barokist romantismini (4 EAP) Anu Ormisson-Lahe

Kursus annab ülevaate olulisematest tendentsidest Euroopa kunstiajaloos 16-19. sajandil. Kursus annab ülevaate barokiperioodist kunstiajaloos selle ja mitmekesisuses ja vastuolulises, käsitleb erinevate stiilide mõjusid ja ristumisi, toob esile erinevused erinevate keskuste ja maade kunstiloomingus. Andrea Palladiost lähtuva klassika ja selle järelmõjude kõrval on vaatluse all Rooma barokk ja selle reflektsioonid Böömi ja Baieri arhitektuuris, Prantsuse ratsionalism kui alus 17. sajandil formeerunud arhitektuurikeelele, rokokoo pikanterii ning Inglise pitoreski ja subliimse alge kujunemisele. Kujutava kunsti tasandil keskendutakse peamistele perioodidele manerismi ja romantismi vahel, fokusseerides aine esitamisel tähelepanu vastandlikele tendentsidele ja üksikteemadele: erinevustele Caravaggio ja Caraccide, Flaami ja Hollandi maalikunsti, valgustusajastu ja ampiiri, klassitsismi universaalse keele ja 19. sajandi stiilide mitmekesise kunstiretoorika vahel. Paralleelselt nn. tähtsündmustele Euroopas esitletakse fakte ja probleeme ka lähemast ringist - Eesti, Baltimaade ja Skandinaavia kunstiajaloo vallast.

HVAJ.07.003 Abielu ja seksuaalsus varauusaegses Euroopas (6 EAP) Mati Laur

Kursuse eesmärk on anda süstematiseeritud ülevaade abielust ja seksuaalkäitumisest varauusaja Euroopas. Pikka aega on akadeemiline ajalookirjutus pidanud seksuaalajaloo käsitlemist liiga vulgaarseks või frivoolseks. Alles lähiajaloos on jõutud ka selles valdkonnas arvestatavate uurimistulemusteni. Nendele toetudes annabki kursus süstemaatilise ülevaate varauusaja Euroopas "normaalseks" ja "ebanormaalseks" peetavatest seksuaalpraktikatest. Peatähelepanu on pööratud seksuaalsuse reguleerimisele religioonis ja ühiskonnas. Eraldi käsitlemist leiavad seosed Eesti ajalooga.

HVAJ.07.022 Vaimuhaiguste ajalugu Euroopas (3 EAP) Anu Rae

Kursuse eesmärk on anda ülevaade vaimuhaiguste käsitlusest Euroopas alates antiikajast kuni 20. sajandi lõpuni. Vaimuhaiguste käsitlus alates Euroopa meditsiinitraditsoonile aluse pannud antiik-Kreeka meditsiinist 4. sajandil eKr ja kuni deinstitutsionaliseerimisest põhjustatud probleemidega 1970. aastatel. Aines on eraldi eraldi teemablokid institutsionaliseerimisest, deinstitutsionaliseerimisest, repressioonidest, enesetappudest ja meditsiinifilosoofiast. Kuni varauusajani keskenduvad loengud Lääne-Euroopale, 19. ja 20. sajandi käsitlustes on rohkem paralleele ka Eesti aladel toimuvaga.

FLAJ.02.104 Sissejuhatus alkeemiasse (3 EAP) Kurmo Konsa

Kursuse eesmärk on tutvustada alkeemiat ja näidata alkeemia osa kultuuri ja teaduse ajaloos. Kursus annab ülevaate alkeemia kujunemisloost, maailmapildist, alkeemilisest teooriast ja praktikast. Põhjalikumalt peatutakse alkeemilisel sümbolismil ja alkeemial kui kultuurifenomenil, mis on mõjutanud kultuuri erinevaid külgi.

FLAJ.03.021 Eesti kultuurilugu (3 EAP) Janet Laidla

Kursuse eesmärk on anda võimalikult mitmekesine ülevaade Eesti kultuuriloost muinasajast kuni kaasajani. Kursus Eesti kultuurilugu toimub nii e-õppe keskkonnas Moodle kui auditoorselt. E-õppe keskkonnas omandatakse olulisemad üldteadmised Eesti kultuurist muinasajast kuni kaasajani. Auditoorne õppetöö koosneb kolmest teemaseminarist ja lõputööde esitlusest.

HVAJ.06.025 Sugu (ja seksuaalsus) Teise maailmasõja järgses maailmas (3 EAP) Liisa Lail

Kursuse eesmärk on anda ülevaade soost, soorollidest ja sookuvanditest teise maailmasõjajärgses maailmas nii lääneühiskonnas kui ka Nõukogude Eestis. Kursuse käigus saab üliõpilane ülevaate ühiskonna erinevates valdkondades toimunud muutustest (lähtudes soo vaatevinklist) pärast II maailmasõda. Kursus on ülesehitatud loeng-seminari formaadis. Loengutes uurime lähiajalugu soo (naise/mehe) vaatenurgast.

HVAJ.06.017 Eesti kohast rahvusvahelistes suhetes 20. sajandil (4 EAP) Eero Medijainen

Kursuse eesmärk on rahvusvaheliste suhete ja ajaloo õpetamisel lähtuda nn avatud küsimustest. Läbi loengute, seminaride ja iseseisva uurimistöö selgitada sõja ja rahuga seotud probleeme, ajaloo periodiseerimise erinevaid võimalusi. Avada rahvusvaheliste suhete ajalugu läbi erinevate seletusvõimaluste ja tutvustada peamisi teooriaid. Võrrelda erinevaid lähenemisteid poliitilisele ajaloole ja rahvusvahelistele suhetele läbi Eesti perspektiivi. Sõdade ja konfliktide peamised põhjused ja Eesti. Rahvusvaheliste suhete areng kuni 1990. aastateni ning Eesti koht selles. Rahvusküsimus kui mõjutegur rahvusvahelistes suhetes. Migratsiooniprobleemid. Riigi rolli muutumine 20. sajandil.

HVAJ.06.020 III Reich ja Teine maailmasõda (3 EAP) Olaf Mertelsmann

Kursuse eesmärk on anda ülevaade III Reichi ja Teise maailmasõja ajaloost Euroopas. III Reich'i ajalugu käsitletakse mitmest perspektiividest nii sotsiaalmajandusliku, poliitilise kui ka argipäeva elu vaatevinklist. Teine maailmasõda tõi enesega kaasa kaugeleulatuvaid sotsiaalseid, poliitilisi ja majanduslikke muudatusi ning tekitas koos Esimese maailmasõjaga sügavaima lõhe Euroopa lähiajaloos.

HVAJ.06.011 Ida-Euroopa sotsiaalajaloo probleeme 20. sajandil (4 EAP) Olaf Mertelsmann

Ülevaate andmine Ida-Euroopa ajaloost 20. sajandil. Kursus annab ülevaate Venemaa ja Ida-Euroopa ajaloost XX sajandil, põhiline tähelepanu on suunatud nõukogude ajale ja sotsiaalajaloole. Näitlikustamise eesmärgil käsitletakse Venemaa ajaloo üksikuid probleeme põhjalikumalt. Tänu väga ulatuslikule teemapüstitusele saab selle kursuse näol tegemist olla vaid sissejuhatava käsitlusega.

HVAJ.06.013 Külm sõda (4 EAP) Kaarel Piirimäe

Kursuse eesmärk on õppida tundma külma sõja ajastut rahvusvahelistes suhetes, käsitledes sõjalise strateegia, ideoloogia ja propaganda, diplomaatia ja eriteenistuste, Euroopa integratsiooni ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise õigusega seotud probleeme. Aine käsitleb külma sõja-aegsete rahvusvahelise suhete peamisi sündmusi ja sõlmprobleeme, ning analüüsib ajastule iseloomulikku sõjalist strateegiat, ideoloogiat, propagandat ja avalikku diplomaatiat, diplomaatiat, tippkohtumisi ja eriteenistuste tegevust, rahvusvahelisi organisatsioone, Euroopa integratsiooni, peamisi globaalseid välispoliitilisi murranguid ning rahvusvahelise õiguse arengut.

HVAJ.05.001 20. sajandi kunsti ajalugu I (4 EAP) Tõnis Tatar

Kursuse eesmärk on kirjeldada ja seletada 20. sajandi visuaalse kunsti peamisi suundi ja analüüsida tähtsamate kunstnike loomingut. Kursus annab ülevaate Läänemaailma 20. saj. kunsti tähtsamatest suundumustest ühiskondlike muutuste kontekstis.

HVAJ.06.004 Marksismi ideoloogia ja praktika kujunemise probleeme 20. sajandil (6EAP) Jaak Valge

NB! Kursus on mõeldud magistrantidele.

Kursuse käigus toimuvate loengute, seminaride ja iseseisva uurimistöö eesmärk on marksismi ideoloogia ja praktika aktuaalsete probleemide kujunemise ajalooline analüüs. Kursuse käigus analüüsib iga üliõpilane kirjanduse põhjal mõnd marksismi 20. sajandi ajaloo fenomeni.

HVAJ.06.024 Ida-Euroopa lähiajalugu (3 EAP) Olaf Mertelsmann 

Kursusega pakutakse ülevaadet ja sissejuhatust Ida-Euroopa ajalukku alates Külma sõja lõpust ja see on suunatud humanitaarteaduste esmakursuslastele. Kursuse üks eesmärke on mõista tänapäeva sündmusi ajaloo taustal paremini ja saada tänapäeva probleemidest paremini aru. Kursusel käsitletakse teemade kaupa Ida-Euroopa ajaloo olulisemaid arenguid alates Külma sõja lõpust ja seostatakse neid tänapäevaga.

HVAJ.02.017 Teabe suurajalugu (3 EAP) Kurmo Konsa

Kursuse eesmärk on anda ülevaade tänapäevastest käsitlustest infoprotsessides looduses ja inimühiskonnas. Kursuse keskseks mõisteks on "informatsioon" - mis see on, millistes protsessides tekib, kuidas levib ja kuidas seda erinevad teadusharud kirjeldavad. Erilise huvi all on see, kuidas informatsiooniline käsitlus on muutnud inimeste ettekujutust looduslikust ja sotsiaalsest maailmast. Kui me praegu räägime infoajastust, siis oleks mõistlik vaadelda kogu maailma lähtudes informatsioonimõistest. Arusaadavalt on tegemist ühe looga, mida me jutustame maailmast. Selles loos on kogu füüsikalise, bioloogilise ja sotsiaalse maailma peamiseks tegijaks on informatsioon. Nii me käsitlemegi informatsiooni füüsikalist tähendust, info rolli eluslooduses ja lõpuks ka ühiskonnas. Kursuse käsitlusraamistikuks on nn uus informatsiooniline lähenemine, mille korral loetakse kõikide protsesside aluseks informatsiooni.

FLAJ.05.166 Avangardi paradoks (3 EAP) Holger Rajavee

Kursuse eesmärk on kirjeldada, selgitada ja analüüsida avangardismi kui nähtuse olemust. Kursus annab analüüsiva ülevaate avangardismist kui 20. sajandil esilekerkinud kultuuri- ja kunstiloolisest nähtusest.

FLAJ.05.139 Ikonograafia (3 EAP) Anu Mänd

Kursuse eesmärk on anda ülevaade põhilistest tegelastest, märkidest ja sümbolitest kristlikus kunstis, luues seeläbi eelduse eri ajastute kunsti mõistmiseks ja tõlgendamiseks. Kursuse käigus õpitakse tundma ja analüüsima peamisi kristlikus kunstis kujutatud tegelasi, sümboleid ja stseene, samuti tekstilisi allikaid, millest kunstnikud lähtusid. Vaatluse alla võetakse jumal, kurat, inglid, Jeesus, Neitsi Maarja, tähtsamad nais- ja meespühakud, looma- ja taimemotiivid ning vooruste ja pahede allegooriad. Õpitakse ära tundma märgisüsteemi (värv, mustrid, riietus, žestid, asend pildil jne), mille abil kunstis on vastandatud häid ja halbu tegelasi. Antakse ülevaade ikonograafilise meetodi ajaloost ja peamistest käsiraamatutest.

Courses held in English

NEW! HVAJ.06.029  History of Ukraine (Since the 19th Century) (4 ETS) Olaf Mertelsmann

Kursuse eesmärk on anda ülevaade Ukraina uusimast ajaloost alates alates 19. sajandist. Kursus annab ülevaate Ukraina ajaloost alates 19. sajandist. Näitlikustamise eesmärgil käsitletakse Ukraina ajaloo üksikuid probleeme põhjalikumalt. Tänu väga ulatuslikule teemapüstitusele saab selle kursuse näol tegemist olla vaid sissejuhatava käsitlusega.

Tutvu ka teiste humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas loetavate vabaainetega.

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega